http://gotoknow.org/file/kpru_pr/SUPAPONG.JPG

                                        ผศ.ศุภพงศ์  ยืนยง <p> </p><p> http://gotoknow.org/file/kpru_pr/saksan.jpg</p><p>นายเสกสรรค์  มิ่งจันทึก</p><p> </p><p> </p>ผศ.ศุภพงศ์  ยืนยง  อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาศิลปกรรม  และ  นายเสกสรรค์  มิ่งจันทึก  นักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรม  ชั้นปีที่  3  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในโอกาสที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ให้ได้รับทุนจากรัฐบาลเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)  ประจำปีงบประมาณ  2550  เพื่อเดินทางไปศึกษา  แลกเปลี่ยน  แสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ณ  มหาวิทยาลัยหงเหอ  มณฑลยูนนาน  ประเทศจีน  เป็นเวลา  4  เดือน  โดยมีกำหนดการเดินทางในช่วงต้นเดือนมีนาคม  2550  นี้