ตามที่  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาทีมงาน" ในระหว่างวันที่  8 - 9 มีนาคม  2550 ณ  โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา นั้น
        

         จึงขอนำแจ้งรายชื่อผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการ และกำหนดการมาเพื่อทราบ

หมายเหตุ : 


วันพฤหัสบดีที่ 8  มีนาคม  2550


เวลา  07.30 น. รถจอดหน้าอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หน้า ภาควิชากายวิภาคศาสตร์)  คณะวิทยาศาสตร์ 
 
เวลา  07.45  น. ออกเดินทาง

การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรมให้แต่งตัวตามสบาย เน้นความสะดวกสบายคล่องตัว พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมและนั่งกับพื้นได้ทุกรูปแบบ (สุภาพสตรี ไม่ควรสวมกระโปรง)
และเตรียมชุดออกกำลังกาย 1 ชุด
     

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

กำหนดการ