หลังจากที่ได้พูดถึง การฝึกการอ่านออกเขียนได้ในระดับชั้น ประถมศึกาปีที่ 1 แล้วคร่าวๆ วันนี้ดิฉันมีขั้นตอนของการฝึกอ่าน เขียนให้ได้อย่างคล่องแคล่วจากประสบการณ์จริงในการสอนมาฝาก ขั้นตอนมีดังนี้ค่ะ

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมนักเรียนฝึกคัดพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ประมาณ 2 สัปดาห์

ขั้นตอนที่ 2 ฝึกอ่านพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 2 สัปดาห์

ขั้นตอนที่ 3 ฝึกประสมคำที่มีสระที่มีสระ ในมาตรา แม่ ก กา 1 สัปดาห์( ฝึกอ่านและเขียนประสมคำไปพร้อมๆกัน)

ขั้นตอนที่ 4 ฝึกประสมคำที่มีสระ และคำในมาตรา แม่ กก  1 สัปดาห์

ขั้นตอนที่ 5 ฝึกประสมคำที่มีสระ และคำในมาตราแม่ กด 1 สัปดาห์

ขั้นตอนที่ 6  ฝึกประสมคำที่มีสระ และคำในมาตราแม่ กม 1 สัปดาห์

ขั้นตอนที่ 7 ฝึกประสมคำที่มีสระ และคำในมาตราแม่ เกย 1 สัปดาห์

ขั้นตอนที่ 8 ฝึกประสมคำที่มีสระ และคำในมาตราแม่ เกอว 1 สัปดาห์

ขั้นตอนที่ 9 ฝึกประสมคำที่มีสระ และคำในมาตราแม่ กง  1 สัปดาห์

ขั้นตอนที่ 10 ฝึกประสมคำที่มีสระ และคำในมาตราแม่ กน 1 สัปดาห์

ขั้นตอนที่ 11 ฝึกอ่านคล่องในแบบเรียนพื้นฐานชั้น ป.1เล่ม 1 และเล่ม 2 พร้อมกับทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบระหว่างเรียน ทดสอบการอ่านการเขียน อ่านคำใหม่ เขียนคำใหม่และแต่งประโยค ไปพร้อมๆกัน

ขั้นตอนที่ 12  ครูอ่านให้นักเรียนฟัง  นักเรียนอ่านตามครู นักเรียนอ่านได้เอง  นักเรียนช่วยกันทำหนังสือเล่มใหญ่ (วาดภาพประกอบเรื่องได้เอง) นักเรียนทำหนังสือเล่มเล็ก (วาดภาพประกอบเรื่องราวที่เขียนรายบุคคล) 

ขั้นตอนที่ 13 นักเรียนช่วยกันคัดผลงานดีเด่นเข้าแฟ้มสะสมผลงาน

ขั้นตอนที่ 14 ทดสอบหลังเรียน และเก็บผลงานเข้าแฟ้มสะสมผลงาน

หากฝึกนักเรียนได้ครบทุกขั้นตอนแล้ว รับรองได้ว่า เด็กจะสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ได้ ภายในภาคเรียนที่ 1  ท้าพิสูจน์ได้ที่โรงเรียนบ้านกระทุ่ม นะคะ