สืบค้นเครือข่าย...สานต่อปัญญา

นายขำ

ผมได้รับการชี้ตัวให้รับผิดชอบสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน...จากคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ...

 

ในฐานะว่าที่เลขาธิการคนใหม่...ผมจึงเปิดเส้นทางติดตามปูมหลังสถาบันสี่แยกอินโดจีนเพื่อศึกษาทุนสังคมที่เรามีอยู่...

 

ในเบื้องต้นผมพบว่า รายงานฉบับสมบูรณ์ ของสถาบันฯได้สรุปเรื่องราวการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปี 2542-2543 แต่กระบวนการยังไม่สอดคล้องกันนัก...

 

อย่างไรก็ตาม...ผมพบว่ามีเครือข่ายประชาสังคมใน 10 จังหวัดที่ควรค่าแก่การสืบค้นติดตามจริง ๆ ครับ...ว่าเพื่อนผองพี่น้องเหล่านี้ล้มหายตายจาก หรืออยู่ดีมีสุขประการใด... ใครรู้จักก็ลองทักถามให้กลับมาสมคบคิดเพื่อก่อการดีกันใหม่...จะเป็นอะไรที่ได้กุศลร่วมกันครับ...

 

     แหล่งที่มาแกนนำเครือข่าย

 

กำแพงเพชร           กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร  กลุ่มปฏิรูปการศึกษา กลุ่มสา-ธารณสุขเป็นแกนนำ

ตาก                กลุ่มเพื่อนตาก  มีกลุ่มสาธารณสุขและกลุ่มหอการค้าเป็นแกนนำขับเคลื่อนภายในจังหวัด

นครสวรรค์          กลุ่มสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสื่อท้องถิ่น  กลุ่มสาธารณสุข  กลุ่มกีฬาเป็นแกนนำ

แพร่                  กลุ่มสาธารณสุข  กลุ่มนักพัฒนาท้องถิ่น  กลุ่มหอการค้าเป็นแกนนำ

พิจิตร                มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร  มีกลุ่มองค์กรกลางและกลุ่มสาธารณสุขเป็นแกนนำขับเคลื่อนจากระดับรากหญ้าจนถึงระดับกลุ่มจังหวัด

พิษณุโลก            สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีนวางตนเองเป็นหนึ่งในแกนนำประชาคมจังหวัด  โดยจัดองค์กรรองรับให้ชัดเจน  โดยส่วนหนึ่งทำงานประชาคมกลุ่มจังหวัด  อีกส่วนทำงานประชาคมพิษณุโลก

เพชรบูรณ์             กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  กลุ่มนักพัฒนาท้องถิ่น  กลุ่มสา-ธารณสุขเป็นแกนนำ

สุโขทัย               ชมรมศึกษาเพื่อพัฒนาสุโขทัย  มีกลุ่มองค์กรกลางและกลุ่มปฏิรูปการศึกษาเป็นแกนนำขับเคลื่อนจากระดับรากหญ้าจนถึงระดับกลุ่มจังหวัด

อุตรดิตถ์                     ชมรมรักอุตรดิตถ์  มีกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  กลุ่มสาธารณสุข  กลุ่มสภาอุตสาหกรรมเป็นแกนนำ

อุทัยธานี                    กลุ่มสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาธารณสุข  กลุ่มนักพัฒนาท้องถิ่นเป็นแกนนำ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดเวทีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดปัญญา

คำสำคัญ (Tags)#test

หมายเลขบันทึก: 81301, เขียน: 01 Mar 2007 @ 10:17 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 20:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 27, อ่าน: คลิก


ความเห็น (27)

เขียนเมื่อ 

คุณโยมขำ....

ยินดีด้วย สำหรับตำแหน่ง (ว่าที่) เลขาธิการสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน (คนใหม่)

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ยโส ลทฺธา น มชฺเชยฺย ได้ยศแล้วไม่พึงเมา

(ถ้าได้สุราก็ไม่ว่ากัน....)

เจริญพร

เขียนเมื่อ 

ครับ...พระอาจารย์...ผมเมาตั้งแต่ยังไม่ได้ทำหน้าที่เลยครับ....555

 รายชื่อแกนนำประชาคมใน 12 จังหวัดภาคเหนือ 

จังหวัดพิษณุโลก

 

1 ผศ.วิมาลา  ชโยดม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   .ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก           055-642028

 

2          รศ.ดร.ฆาฆะศิริ  เชาวกุล         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง  .พิษณุโลก    

               

3          .อัจฉริยา  ชูวงษ์เลิศ  มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง  .พิษณุโลก 

 

4          พลเอกศิริ  ทิวะพันธุ์    90/1-2 .10 .ท่าทอง อ.เมือง           

  5          ..นพ.ทวีศักดิ์  นพเกษร                  6          นส..ปกรณ์  สุวรรณประภา            

7          นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป             

       

8          ...พิษณุ รักษ์การศิลป์            

      

9          ...เที่ยง เทพพา           

     

10        ว่าที่ร..หญิงสุภาวดี  ชิณสีดา           

 

11        สุวรีย์  ตุ่นสำอางค์                 

 

12        เกศสุดา  สิทธิสันติกุล         

  

13        .น้อย  ลายคราม         สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง  

 

14        สอน  ขำปลอด                     สสจ.พิษณุโลก

  

15        เสน่ห์  มั่นทับ           สสจ.พิษณุโลก 

 

16        พระมหาทวี  วิริยธุโร   เลขาเจ้าคณะจังหวัด วัดพระศรีมหาธาตุ

 

17        พระราชรัตนกวี           รองเจ้าคณะภาค 5 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ  

 

18        พระวรญาณมุนี           เจ้าคณะจังหวัดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ       

 

19        บุญตา  กิริยานันท์       ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 9 พิษณุโลก      .มะขามสูง อ.เมือง

 

 20       ปิยะพรรณ  ตระกูลทิพย์          ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 9 พิษณุโลก      .มะขามสูง อ.เมือง

 

21        สาคร  สงมา     โครงการเสริมสร้างองค์กรชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 105/8 .4 .ปากโคก อ.เมือง

 

22        ฟอง ฤทธิเนติกุล         ศปส.. 264/36 .พิชัยสงคราม อ.เมือง           247641

 

23        วราธิป  มากพิณ          90/1-2 .10 .ท่าทอง อ.เมือง              

 

24        วีระศักดิ์  วงศ์สุทธิ์      PDA พิษณุโลก 

          

25        ณัฐพร  ศรีสิงห์            PDAพิษณุโลก

 

26        สุขฤทัย  กวินทนาคะ  Enco    01-6801747

 

27        สมทัย  วงษ์เจริญ         Enco    01-6051535

 

28        .สุพจน์  พฤษะวัน     สรภ.พิบูลสงคราม       230594

 

29        บุญปลูก  วงษ์สุวรรณ ชมรมแพทย์แผนไทยพิษณุโลก          

 

30        สพ..เนตรนภิส สุวรรณประภา         90/1-2 .ท่าทอง อ.เมือง           

 

31        ประครอง  สายจันทร์  90/1-2 .ท่าทอง  .เมือง  055-216843-4

 

32        ประพจน์  ศรีเทศ         175/9 .เอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมือง 055-     258566

 

33        ศักดิ์ฒิพล อ่อนภูงา      วิทยาลัยอาชีวศึกษา  .เมือง    258570

 

34        ประทิป  บินชัย            วิทยาลัยอาชีวศึกษา  .เมือง     258570

 

35        เกษมสรวง  ขัติพันธุ์    สปข.4   055-244268

 

36        ผศ.ภิรมย์  อ่อนเส็ง       คณะเกษตรศาสตร์  .นเรศวร อ.เมือง             241224

 37        สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน  90/1-2 .10 .ท่าทอง อ.เมือง             055-282930
เขียนเมื่อ 

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

1          พระเจริญ  สุนธโร       วัดทองหลาง  .มะขามสูง      2          ชลอ  สุขม่วง   24/1 .7 .มะขามสูง  3          ผศ.หาญชัย  สงวนใช้  สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม   4          พระปลัดณรงค์ ปัญญาวีโร     วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ         01-88626425          พระครูอาทรวรการ     วัดธรรมจักร ต.ในเมือง           6          พระทองดี  อภินันโท   วัดอรัญญิก ต.ในเมือง 7          วชิราภรณ์  น้อยวงศ์    สทท.11 .พิษณุโลก   2429928          อุดร  คำภู่         สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอ         9          พระอานนท์  จันทสุทโธ          วัดแม่ระหัน ต.บ้านกร่าง         10        พระสุทน  ชวโน          วัดปากพิงตะวันออก ต.ปากพิง           11        พระครูปลัดสน ตลีโล วัดเจดีย์ยอดทอง ต.ในเมือง     12        พระครูวิมลศิริวัฒณ์    วัดวังหิน ต.มะขามสูง 13        พระสิทธิพร     วัดหนองบัว  .อรัญญิก          14        ..ศุภโชติ  ชัยวงษ์   406/3022-1 .4 กองบิน46 .อรัญญิก อ.เมือง            01-604263215        อนิรุทธิ์  นาทิพย์          เครือข่ายเมือง 1079 ชุมชนวัดพันปี อ.เมือง     21835116        ชลธิชา  พานิช 42/1 .5 .หัวรอ         17        สุทิน  บารมี     196/20 .ชนโค ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง     18        พจอ.ลอน  ดอกแสง    ชมรมทุ่งแสลงหลวง กองบิน 46         กองพลบิน 3 .เมือง   258579ต่อ55210-1119        สุรีย์พร  นิลโพธิ์           กองบิน 46 กองพลบิน 3 .เมือง         20        วินิจ  บูรณ์ทอง            แขวงการทางพิษณุโลก           21        มนัศ  รุ่งเรือง   ร้าน ก.รุ่งเรือง  24424422        นภา ทองน้อย  23 .5 .พลายชุมพล  28209923        ภุชงค์ รุ่งรัตน์  สโมสรโรตารี่ พิษณุโลก          24        .ศักดิ์ดา อ่อนภูงา       วิทยาลัยอาชีวศึกษา     25        ชูศักดิ์ บุษราคำ            24/3 .ราชมณู             26        เรืองยศ  จันทร์ศรี         สถานีวิทยุทหารอากาศ 010 พิษณุโลก            27        กรการ พิพัฒนศาสตร์  ชมรมส่งเสริมสุขภาพ 
เขียนเมื่อ 

อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ   ชื่อ-นามสกุล    ที่อยู่     โทรศัพท์1          พระอธิการถนัน อัตตสรโณ    วัดถำ้ทองเจริญธรรม ต.เนินมะปราง 2          พระสมบูรณ์  สารคัณโธ          วัดเทพเจริญพร ต.เนินมะปราง           3          พระอธิการประเสริฐ  นิปปโก วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม ต.บ้านมุง4          พระประพัฒน์  วิสุทธสีโล       วัดหนองบัวงาม ต.ไทรย้อย     5          พระอธิการบัญญัติ  โอภาโส    วัดศรีมงคล ต.เนินมะปราง     6          พระสมบูรณ์  ญาณเตโช          วัดซำรัง ต.ชมพู           7          พระอธิการณรงค์  ธัมธีโร        วัดเขาเขียว ต.วังโพรง 8          พระประจวบ  ตันติปาโล        วัดถ้ำขุนตะค้าน ต.ชุมพู          9          พระเทื้อม  ปนาโท       วัดปลวกง่าม ต.ชมพู   10        พระบุญชู  สิริวัฒโณ   สำนักสงฆ์ถ้ำแก้ว ต.บ้านมุง    37149211        พระสมบัติ  โอภาโส    วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม ต.บ้านมุง       12        อารมย์  คำจริง รพ.เนินมะปราง           13        เบญจวรรณ  อิทรวิเชียร           รพ.เนินมะปราง           14        พระอดุลย์  ตปสีโล      วัดศรีมงคล ต.เนินมะปราง     15        พระใบฎีกาสมศักดิ์  อสินาโน  วัดเนินมะปราง ต.เนินมะปราง           16        พระเกรียงศักดิ์  คุณวุฒโฒ      วัดศรีมงคล ต.เนินมะปราง     17        ศิริวรรณ  โสตถิถาวร  รพ.เนินมะปราง           18        มะลิ ทองคำปลิว         225 .4 .ชมพู           19        นส.ใกล้รุ่ง เกตุพิจิตร   รพ.เนินมะปราง           20        บูญชู  วงศ์นิยม            กำนันตำบลชมพู 382 .4 .ชมพู       21        ไมตรี พันธ์ทอง           ผญบ..5 .ไทรย้อย    22        วัชรา  สงมา     105/8 .4 .ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก      23        ปรีดา  บุญนาค            196/26 .พิชัยสงคราม            24        นายมานะ  แตงกวา     บ้านโคกวังสาร   .เนินมะปราง         25        องค์พัฒนาเนินมะปราง           รพ.เนินมะปราง           26        เครือข่ายพระสงฆ์เพื่อสังคมเนินมะปราง        วัดศรีมงคล ต.เนินมะปราง    
เขียนเมื่อ 
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก1          พระนุกูล  นิติโก          วัดวังตาดรัตนาราม ต.วังนกแอ่น        2          พระอธิการชนินทร์ กันตวัณโณ          วัดชัยเจริญบำรุงธรรม ต.บ้านกลาง3          พระครูปภัสสรพิสุทธิ์  วัดวังตาดรัตนาราม ต.วังนกแอ่น        4          พระสง่า  สุมโณ           วัดท่าหมื่นราม ต.ท่าหมื่นราม 5          ราชพร เผือกชาวนา     กลุ่มว่านหางจรเข้ 187 .3 .วังทอง  01-67505226          จรูญ  ดอนคำไพร        792 .9 .วังนกแอ่น  7          พระจำเริญ  จิตตสุโภ   วัดบ้านบ่อวนาราม ต.วังนกแอ่น         8          พระสมศักดิ์  มหาสโภ วัดบ้านบ่อวนาราม ต.วังนกแอ่น         9          บุญตา  ดอนทิพย์ไพร  358 .10 .วังทอง      10        ว่าที่ร..สุทิน  ปานเกิดผล       ที่ว่าการอำเภอ 11        อนุสรณ์  วัฒนสิงห์      สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก    12        สาโรจน์  วีระกิจพาณิช           ที่ว่าการอำเภอวังทอง  13        สุเทพ  สุดใจ    265 .13 .บ้านกลาง 23921614        ชุมพร  พิมเสน 272 .5 .ท่าข้าม        15        ประทวน  สิทธิขุนทด 531 .10 .วังนกแอ่น            16        สมนัด  มหาผล            28 .5 .วังนกแอ่น    17        ทวี  แสงสุก     307 .13 .วังนกแอ่น            01-281009418        เปลี่ยน  บัวศรี  197 .4 .วังนกแอ่น  19        อนงค์  อ่อนคำ 39 .3 .วังทอง          20        ละเอียด  ธูปโชติ          291 .14 .วังนกแอ่น            21        มงคล  จันทร์สละ        27 .3 .วังนกแอ่น    22        ไหม  สิงห์รอ   271 .6 .วังนกแอ่น  23        พิน  ทวีสิน      ประธานเครือข่ายเงิน 168 .3 .หนองพระ    24        เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วประชานุรักษ์    .วังทอง         25        พยุง  ศิวะเมธีกุล          สอ.ชัยนาม       26        เสถียร ทองโต  สอ.ดงพลวง    1188-441724727        นายสุพล  จันตะคาด   บ้านทุ่งเฮี้ยงสามัคคี  .วังทอง  
เขียนเมื่อ 
อำเภอพรหมพิรามลำดับ   ชื่อ-นามสกุล    ที่อยู่     โทรศัพท์1          พระครูไพโรจน์วรคุณ วัดคลองมะเกลือ ต.ศรีภิรมย์   2          พระธวัช  จันทสาโร    วัดทับยายเชียง  .ทับยายเชียง            3          พระรวม  ทมโก           วัดทับยายเชียง  .ทับยายเชียง            4          พระประพันธ์  ติกขปัญโญ      วัดทับยายเชียง  .ทับยายเชียง            5          พระครูไพโรจน์ธรรมภิรัต       วัดผ่องนภาราม ต.ศรีภิรมย์      01-67412076          พระประทิน  สมังคโล วัดวังมะสระ ต.ท่าช้าง            01-88649597          พระครูบุญพัฒนาทร   วัดหนองหม้อแกง ต.ท่าช้าง    01-22710718          พระครูพิสิษฎ์ศีลาภรณ์            วัดสะพานหิน ต.พรหมพิราม  3692259          พระครูบุญเทียม  ปัญญทีโป    วัดเชิงหวาย ต.ตลุกเทียม         10        พระอธิการสง่า โฆษธัมโม      วัดมะตูม  .มะตูม      37422811        พระครูสุนทรธรรมพิสุทธิ์        วัดคลองแค ต.ท่าช้าง  12        พระสมจิตต์  ปทโย     วัดหอกลอง ต.หอกลอง          13        พระมหาเฉลียว  ฐิตวัณโณ      วัดกระบังมังคลาราม ต.หอกลอง        14        พระทวีป  อนาลโย      วัดวังมะด่าน ต.วงฆ้อง           15        พระสอิ้ง  ปัญญาทีโป  วัดย่านยาว ต.มะต้อง   16        พระใบฎีกากฤษณพงษ์  ฐิทธัมโม วัดย่านขาด ต.พรหมพิราม 29056517        พระอธิการเจริญ  กิตติคุโม     วัดกรับพวงเหนือ ต.พรหมพิราม         36920218        พระกุล  ปิยธัมโม        วัดสุธรรมาวาส ต.วงฆ้อง        19        พระครูพิพิธพัฒนากร  วัดไผ่ขอน้ำ ต.มะตูม    37416520        พระเกษมวรธรรม       วัดท่าช้าง ต.ท่าช้าง     37408321        พระครูบุญล้ำ  ขันติโก            วัดท่าไชย  .มะตูม     37420522        พระครูสิริวัฒนานุยุต   วัดหอกลอง ต.หอกลอง          23        พระอธิการบุญนาค  ขันติโก   วัดหาดใหญ่  .หนองแขม      24        พระครูวิจิตรพรหมคุณ            วัดตลุกเทียม ต.ตลุกเทียม       25        พระจำเนียร  อลีโน      วัดวังสาระภี ต.มะตูม  26        พระทองดี  อภินันโท   วัดหางไหล  .มะต้อง 27        พระเทิง  วิชิโต            วัดบ้านช่อง ต.ตลุกเทียม         28        ลำพูน  นุ่มน้อย            สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอ         29        พระชเอม  โสภโณ       วัดหางไหล  .มะต้อง 30        พรวน  สะสันเทียะ      ..ผดุงวิทยา  .ตลุกเทียม     31        พระครูสถิตวีรธรรม    วัดสันติกาวาส ต.วงฆ้อง         32        จำปี  สิงห์กลิ่น            กำนันดงประคำ           33        พระอธิการสุรทิน  ญาณสุโภ   วัดสวนร่มบารมี ต.วงฆ้อง      34        พระชาญณรงค์  อัคคปํญโญ   วัดสวนร่มบารมี ต.วงฆ้อง      35        พระวสุ  ปิยธัมโม        วัดสวนร่มบารมี ต.วงฆ้อง      36        พระพิรัตน์  จันทสีโล  วัดสวนร่มบารมี ต.วงฆ้อง      37        พระเฉลิม  กิตติสาโล  วัดวังมะด่าน ต.วงฆ้อง           38        พระวสันต์  เขมวีโร     วัดไผ่ขอน้ำ ต.มะตูม    39        ประดิษฐ์  คันธมาลา    สสอ.พรหมพิราม         40        เทอดศักดิ์  เนียมเปีย    สสอ.พรหมพิราม         01-675780041        พจอ.สุกัญญา  ไม้หอม สสอ.พรหมพิราม         42        คมเชษฐ์  โต๊ะทับทิม   ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม      44        วันชัย  ทับชม  สอ.บ้านนิคมทุ่งส่าน ต.ทับยายเชียง    45        สุเชษฐ์  เรือนก้อน        ..มะต้องประชาสรรค์ ต.มะต้อง      22229446        จรญ  ชาญชิต  142 .4 .ทับยายเชียง            47        ไพฑูรย์  ชาญชิต          142 .4 .ทับยายเชียง            48        ปราณี  รอดแก้ว           รพ.พรหมพิราม           49        กาญจนา มีผล  รพ.พรหมพิราม           50        ประสิทธิ์ สายบุญเกิด  กำนันต.ศรีภิรมย์          51        มงคล เงินแจ้ง สอ.วังมะด่าน  52        .พงษ์ ศักดิ์     ..พรหมพิรามวิทยา  53        นายสมชาย  จิรัติกานนท์         บ้านหาดใหญ่  .วังทอง         
เขียนเมื่อ 
อำเภอบางระกำ 1          พระครูสวง  ปัญญาทีโป         วัดเนินมะเกลือ ต.นิคม            2          พระครูวิบูลสิทธิธรรม วัดหนองพยอม ต.ชุมแสงสงคราม01-95380583          พระอาคม  โชติวโร     วัดคุยพยอม ต.ชุมแสงสงคราม            4          พระวิชัย  ปภัสสโร      วัดคุยขวาง ต.คุยม่วง   5          พระสมจิตต์  สมังคิโก วัดห้วงกระได ต.ชุมแสงสงคราม        6          เจ้าอธิการมาโนช  ญาณสีโล    วัดปรือกระเทียม ต.บึงกอก     7          พระครูวรธรรมานุยุต   วัดตะโม่ ต.ปลักแรด   3714968          พระอธิการมนัส  ฐานวโร        วัดจันทร์ประเสริฐวนาราม ต.หนองกุลา         9          พระเกษม  อนาลโย     วัดหนองพยอม ต.ชุมแสงสงคราม       10        พระพิษณุ  ญาณสีโล   วัดหนองพยอม ต.ชุมแสงสงคราม       11        พระเรืองชัย  ฐิติสีโล    วัดหนองพยอม ต.ชุมแสงสงคราม       12        พระครูพิทักษ์พรหมคุณ          วัดพรหมเกษร ต.ชุมแสงสงคราม        13        ลูกคิด  จันทรกุญชร    รพ.บางระกำ   37116814        ...สุทัศน์  มณสวัสดิ์         สภ..บางระกำ            37117815        พระสาทิตต์   อุตรภัตรโท        วัดจันทร์ประเสริฐวนาราม      16        พระเขียว ปัญญาธโล   วัดใหม่ชัยมงคลศรีสวัสดิ์  .คุยม่วง    17        พระเฉลียว  อนาลโย    วัดตะโม่ ต.ปลักแรด   18        พระโปรย  ฉันทธัมโม วัดตะโม่ ต.ปลักแรด   19        พระวิรัตน์  ตันตสาโร  วัดเทพนิมิตร ต.บึงกอก           20        พระบรรจบ ฐิตธัมโม  วัดห้วงกระได ต.ชุมแสงสงคราม        21        พระรุ่ง  ตัปปโร           วัดเทพนิมิตร ต.บึงกอก           22        พระอนุรักษ์ จิตปรีชา  วัดห้วงกระได ต.ชุมแสงสงคราม        23        พระพราน  วีรสุโภ       วัดห้วงกระได ต.ชุมแสงสงคราม        24        พระชา  อาภากโร        วัดตะโม่ ต.ปลักแรด   25        พระจรูญ  ศิริคุตโต      วัดตะโม่ ต.ปลักแรด   26        พระบุญยัง ปัญญาชิโร วัดตะโม่ ต.ปลักแรด   27        พระอนุชาติ  อนุชาโต  วัดตะโม่ ต.ปลักแรด   28        ระเบียบ ปั้นหยาทอง   กลุ่มใจประสานใจ 214/1 .6 .บึงกอก23336829        เหิน  เรืองสุขสุด          กลุ่มใจประสานใจ       30        พระวสิน  สิรินโท        วัดคุยพยอม ต.บางระกำ          31        พระสว่าง ปัญญาวุฒโท          วัดคุยพยอม ต.บางระกำ          32        พระปรีชา  สมาจาโร   วัดคุยพยอม ต.บางระกำ          33        พระถาวร  กันตธัมโม  วัดคุยพยอม ต.บางระกำ          34        พระไพโรจน์  ธิรธัมโม            วัดคุยพยอม ต.บางระกำ          35        พระกฤษณะ  ธีรปัญโญ          วัดคลองลึก ต.ชุมแสงสงคราม            36        พระบุญธรรม โอภาโส            วัดใหม่ศรีสวัสดิ์ชัยมงคล ต.คุยม่วง     37        พระประธาน  อุฏฐาโน            วัดตะโม่  .ปลักแรด  38        พระธรรมรัตน์  จันทโชโต      วัดตะโม่  .ปลักแรด  39        พระอธิการไพโรจน์ ขันติพโล วัดท่าโก  .บางระกำ  40        พระเภอ พาจาโร          วัดใหม่ศรีสวัสดิ์ชัยมงคล ต.คุยม่วง     41        พระสามารถ อธิจิตโต วัดหนองแพงพวย ต.ชุมแสงสงคราม  42        พระพินิจ  พุทธญาโณ วัดหนองแพงพวย ต.ชุมแสงสงคราม  43        พระสุนทร  อธิปัณโณ วัดหนองแพงพวย ต.ชุมแสงสงคราม  44        พระวุฒิชัย  กัณตาโภ   วัดหนองแพงพวย ต.ชุมแสงสงคราม  45        พระสนอง  ชินปุตโต   วัดปรือกระเทียม ต.บึงกอก     46        พระอดุลย์  สัจจวโล    วัดปรือกระเทียม ต.บึงกอก     47        พระหนุน  อาภัสโล     วัดปรือกระเทียม ต.บึงกอก     48        พระสุรินทร์  ฉันทธัมโม          วัดปรือกระเทียม ต.บึงกอก     49        เฉลา บดีรัฐ      เครือข่ายเกษตรกร 41/2 .10 .ชุมแสงสงคราม         50        สุวิมล  โพธิ์คง 253 .1 .ปลักแรด     51        ทัศนีย์  ยินดีสิงห์          46 .6 .ปลักแรด       52        มนัส ทับแผลง ผญบ..11 .ชุมแสงสงคราม  01-886827953        สุธี มาคำเมือง  ปลัดอำเภอบางระกำ    54        นายโสรัจ  วันทนีย์      บ้านเสวยซุง  .บางระกำ       
เขียนเมื่อ 
อำเภอบางกระทุ่ม 1          พระครูผาสุกิจวิจารณ์  วัดกำแพงมณี ต.โคกสลุด       01-46130662          พระอธิการจำนงค์ ปภาโส       วัดศรีบุญมายิการาม    3          พระบุญลือ พุทธสโร   วัดแหลมพระธาตุ ต.ป่าหมาก 4          พระเฟ้อ  ปัญญาสาโร  วัดแหลมพระธาตุ ต.ป่าหมาก 5          อัน  ภูมิผล       สสอ.บางกระทุ่ม         6          สมาน  เนียมเกิด          16/4 . 1 .บางกระทุ่ม           7          พระบุญยงค์  ปิยธัมโม วัดย่านยาว ต.สนามคลี            8          พระอธิการแทน  อินทรโส      วัดสนามคลี ต.สนามคลี          9          พระปลัดประทวน  เตชธัมโม วัดประสาทศรัทธา ต.สนามคลี           10        พระปลัดธีรภูมิ   จิรปุญโญ      วัดสิริสุทธาวาส           11        สมพงษ์  อดุลย์รัตน์พันธุ์         ..ราษฏร์อุทิศ ต.โคกสลุด     12        วีะชัย  สงวนชัย           พัฒนากรอำเภอ           13        พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์    รพ.บางกระทุ่ม            14        ภก..กำไร กฤตศิลป์  รพ.บางกระทุ่ม            15        สมาน กาลจังหรีด       สอ.บางกระทุ่ม            16        ทวี  ศรีละออ    บ้านบุใหญ่   .บางกระทุ่ม     
เขียนเมื่อ 
อำเภอชาติตระการ1          พระสมุห์เสนอ  เสณสนติ        วัดโพนไทรงาม ต.ท่าสะแก    2          เจ้าคณะอำเภอชาติตระการ      วัดหัวร้อง ต.นครไทย  3          โสภณ  สีหะอำไพ        รพ.ชาติตระการ           381020-14          วิมลมาลย์  สุดแรง       รพ.ชาติตระการ           381020-15          ศรุตา คำผงแดง           รพ.ชาติตระการ           381020-16          พระคำภร  กัมมสุทโธ วัดศรีมงคลพัฒนาราม  .ป่าแดง        7          สมบูรณ์  สังข์เครืออยู่  กำนันตำบลบ้านดง     8          เจ้าอาวาสวัดป่าแดง     .ป่าแดง         9          สมพาน มั่นใหญ่          56 .2 .ชาติตระการ 10        บุญยศ  ทองคำดี          63/1 .2 .ชาติตระการ          11        สมคิด สังข์เครืออยู่      บ้างดง ต.บ้านดง         12        วิชัย ศรีเมือง    22 .1 .บ้านดง         13        แดง ปัญญาเดช           บ้างดง ต.บ้านดง         14        ประทีป   มะลิวัลย์       ชุมชนวัดบ้านดง ต.บ้านดง    
เขียนเมื่อ 
 อำเภอนครไทย1          พระมหาถาวร ถามวโร            วัดหัวร้อง  .นครไทย 2          พระนรินทร์   สิริวัณโท           วัดนาจาน ต.หนองกระท้าว    3          พระสมพงษ์ กมโร       วัดซำโร  .ห้วยเฮี้ย     4          รองเจ้าคณะเอำเภอนครไทย    วัดหัวร้อง ต.นครไทย  5          เล็ก  หัสดิเสวี   689 .4 .บ้านแยง      01-28105516          อุไรวรรณ  หัสดิเสวี     689 .4 .บ้านแยง      01-28105517          เทพฤทธิ์  เจริญศรี       สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอ         8          พระอธิการฉลอง  อธิสีโล        วัดป่าธาราสวรรค์  .บ้านแยง 9          พระสมุห์ประเสริฐ  ปุญญพโล            วัดป่าคาย ต.ห้วยเฮี้ย    10        เจ้าอาวาสวัดห้วยเฮี้ย    .ห้วยเฮี้ย        11        สุเนตร  ทองคำพงษ์     ละครดาวลูกไก่ ร..ศรีอินทราทิพย์     12        วัลภา  บุญฤทธิ์            เกษตรอำเภอ    13        สุชิน  จันทร์ลา            กศน.อำเภอ      14        จิระ  เที่ยงจิตต์ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอ         15        ประนอม  อวนทอง     105 .11 .หนองกระท้าว      16        โสภณ  ขันตี    41 .11 .หนองกระท้าว        17        เตือน ละโส     109 .8 .หนองกระท้าว        18        เริญ  ตาสี         102 .4 .บ่อโพธิ์       19        ศศิธร เป้รอด    รพ.นครไทย    38906020        พิทักษ์เดช พรหมสิงห์ อบต.บ้านแยง  29304321        นพ.พรเทพ โชติชัยวัฒณ์         รพ.นครไทย    22        นิรันดร์  ปั้นทอง          บ้านลาดพร้าว 23        ดวงแข  บัวประโคน   กลุ่มละครดาวลูกไก่  01)315-441324        ชไมพร  พิมรูป                       
เขียนเมื่อ 
วัดโบสถ์1          พระครูสุนทรพัฒนพิธาน        วัดหินลาด ต.หินลาด  2          สุรินทร์  อินจง กลุ่มเกษตรกรทำไร่ท่างาม 1/1 .1 .ท่างาม  3          สายยันต์ ดารา            4          เงิน ปานโห้               5          วันชาติ ดิฐษา            6          สุวรรณ  ฮองกุล           วัดหินลาด  .หินลาด 7          สวัสดิ์  เอี่ยมชม            บ้านห้วยปลาไหล       
เขียนเมื่อ 
เครือข่ายเอดส์1          ประพันธ์  ระลึกมูล     444 .มหาจักรพรรดิ์ ซ.1 .เมือง        01-95391412          อรวรรณ  ระลึกมูล                01-92665953          หฤทัย  คนขยัน            6/9 .7 .บางระกำ อ.บางระกำ          3714974          สุเชษฐ์ เรือนก้อน         ..มะต้องประชาสรรค์ ต.มะต้อง      .พรหมพิราม  2222945          สุพล  จันต๊ะคาด          ..บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี อ.วังทอง        2284966          จำเนียร  ด่านทิม          -           3813367          สมยศ  เกิดบึงพร้าว     อบต.วังทอง    2284608          บัวลอย  มีเอี่ยม            142/2 .11 .วังทอง อ.วังทอง           3124409          ระย้า  นนทะโคตร       58/1 .ชาติตระการ อ.ชาติตระการ     10        รุ่งศรี แจ่มดี     401/6 .มหาจักรพรรคิ์  .2 .เมือง    11        ลำดวน  พุกหลิม         505 .มหาจักรพรรคิ์ ซ.1 .เมือง        12        สมาน  อินทะ   453/5 .มหาจัครพรรคิ์ อ.เมือง            21129013        บุญยืน  ดีแจ้ง  429 .มหาจักรพรรคิ์ อ.เมือง   24578914        จำลอง พรหมเพ็ชร      424 .มหาจักรพรรคิ์ ซ.1        01-605230715        มนทิรา  แก้วพริ้ง         485 .9 .วังทอง อ.วังทอง    311527
เขียนเมื่อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1          .เกรียงศักดิ์  ภัทรพงษ์พันธ์    .รภ.เพชรบูรณ์           2          .ธงชัย  จันทร์รุ่งเรือง           3          โสฬส  เดชพงษ์                     4          วัชรชัย  บัวเทศ                      5          บุษยา  จันทร์สุกรี                  6          ทวิวรรณ  ชาลีเครือ                7          ประดิษฐ์  ดีสะท้าน               711396 ต่อ 1728          สมบัติ มาทำมา                      9          ทพ.ประจวบ จันทรคิด            รพ.เพชรรัตน์ อ.เมือง   01-604876210        ศิริวัฒน์ พหลทัพ         .เพชรบูรณ์อินเตอร์เน็ต อ.เมือง         11        จุลพงษ์ คุ้มวงษ์           ไร่บีเอ็น           12        ประสงค์  บุญประเทือง           244 .1 .วังชมภู อ.เมือง       13        อำนวย ผูกจิตร 34/2 .10 .บ้านโตก อ.เมือง  14        วรลักษณ์  บัวทรัพย์    สรภ.เพชรบูรณ์            15        วรรณี  ไกรเพชร                    16        ผศ.ธานี  สุขเกษม                  17        ..นภดล  ทบหา                  18        อดิศักดิ์  ศรีศรศักดิ์      ..บ้านน้ำชุน สปอ.หล่มสัก   70249019        เฉลิมวุฒิ  ศิวาภรณี      สสจ.เพชรบูรณ์            20        ชนิดา  มาริจัย            21        อารียา  ประทุมมาศ                22        สมบัติ  สุฤทธิ์  สนง.เกษตรเขาค้อ       72809023        บุญมี  ราชพรหม         สปอ.เขาค้อ      24        สิทธิเดช  ออกเจนจบ   สรภ.เพชรบูรณ์            25        ไพรัตน์ วิพัตน์ ครุฑ              26        บรรเทิง  บรรเทา                   71185727        ทองสุข  ดวงบุปผา      216 .2 .ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี  79135728        อำนวย  พรหมหงษ์      59 .13 .สระกรวด อ.ศรีเทพ            75505629        หลักทรัพย์   ขจรไพร  421/2 .พระพุทธบาท อ.เมือง 74381030        ธรริศรี  บุญเพ็ง            9 .หลักเมือง อ.เมือง 72103831        จุฑิพงษ์ นาคสกุล        51 .หลักเมือง อ.เมือง            748683
เขียนเมื่อ 
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์1          ฟอง  ฤทธิ์เนติกุล        ศปส.. 264/36 .พิชัยสงคราม อ.เมือง  .พิษณุโลก 65000   2476412          ยงยุทธ  สืบทายาท                 3          ศิริพร  สืบทายาท                   4          กันยกา รั้งพนาเวศ                 5          ส่ง สืบทายาท             6          เจษฏา  ฤทธิเนติกุล                7          เฉลิมผล บำรุงคีรี                   8          สุริยา บำรุง คีรี            9          ดาราพร  กนกวัตถาภรณ์                    10        ดามิสา  หว้าเกษมสันต์                      11        ล่า  แซ่ลี                     12        ราชินทร์  การุญบริรักษ์                     13        วรวี  การุญบริรักษ์                 14        ประจวบ ฤทธิเนติกุล            15        ดร.อัญนุช  สีตลวรางค์            รร.แค้มป์สนวิทยาคม ต.แค้มป์สน  .เขาค้อ   -16        ประสบสุข  ทรงสวัสดิ์กุล       ศปส.. 264/36 .พิชัยสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000    -17        วารุรณี  แซ่เถา 12 .9 .ประกอบสุข ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ      056-729122
เขียนเมื่อ 
3.จังหวัดแพร่ ลำดับ   ชื่อ-นามสกุล    ที่อยู่     โทรศัพท์1          ดุสิต  เกษม      สสจ.แพร่         621304,511145ต่อ1242          นงลักษณ์  เกษม          สสจ.แพร่         3          ฉวีวรรณ  ไวยเนตร     สสจ.แพร่         4          ..สนั่น  ทาประเสริฐ            34/1 .ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมือง         5          สมศักดิ์ สุขประเสริฐ   14/25 ศาลากลางจังหวัด         5110376          มยุรี  ปัญญาศิลป์         321/1 .6 .ป่าแมต อ.เมือง    7          พระวิฑูรย์  สุรธิดาณ์   วัดร่องกาศใต้ ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น      6250328          สิรินนภา  เกี๋ยงคำ        159 .5 .ร่องกาศ อ.สูงเม่น   9          เจนจิรา เกี๋ยงคำ           159 .5 .ร่องกาศ อ.สูงเม่น   10        อนุชา  แก่นจันทร์        42 .11 .ร่องกาศ อ.สูงเม่น   11        ภูวนารท  พวงมาลัย    82 .11 .ร่องกาศ อ.สูงเม่น   12        วุฒิไกร  ผาทอง           2/89 .ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมือง         62721713        ประพันธ์ ปัญญาศิลป์  321/1 .6 .ป่าแมต อ.เมือง   
เขียนเมื่อ 
4.จังหวัดพิจิตร 1          จำรัส  เสือดี     มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร 7/16 .สระหลวง อ.เมือง       01-67524832          สุนทร  ทุตะพะ                      3          สินชัย  บญอาจ                      4          สมนึก  แจ่มจรัส                    5          ประธาน  สุรกิจบวร              6          สุรเดช เดชคุ้มวงษ์                 -7          วัฒนา สิงหะคเชนทร์  ..ตะพานหิน อ.ตะพาน        -8          มวลชน  สุขแสง          กกต.พิจิตร      -9          ตระการ  คุณาวุฒิ        มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร           -10        วันเพ็ญ  สาระคำ         สสอ.โพธิ์ประทับช้าง  68907911        ประหยัด  รอดเรือง                12        ลำใย บัวดี                  13        ณัฐพงษ์  เครือเทศ                 14        วิเชียร  สุดเล็ก สอต.สายคำโห้ อ.เมือง พิจิตร  61435715        บุญปลูก  สุนทรกะลัมพ์          สนง.เกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง      68603916        กัลยาพร  วัดแก้ว         สนง.เกษตรจังหวัด     61122817        คนึง  ผะอบเหล็ก         31 .1 .เมืองเก่า อ.เมือง        65506618        ไฉน  ผะอบเหล็ก                   19        สุทิน  ขำยิ้ม     สอ.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง    01-973518620        อำนาจ  มหันโต           137 .บึงสีไฟ อ.เมือง  65117821        ประเทือง  สมจิตร       65 .นอกทางรถไฟ อ.เมือง    65260822        ยิน  ถาวรศักดิ์              64/1 .คลองคะเชนทร์ อ.เมือง            -23        บำรุง  วรรณชาติ         129 .8 .ทับคล้อ อ.ทับคล้อ 65406324        เนตร  ระวิ       291 .6 .ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง    25        ถวิล  กอบกันนา          186 .ดงเสือเหลือง อ.โพธฺ์ประทับช้าง           26        ยงยุทธ  พลูเกิด            101/1 .ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง        27        พรหมมี  หอมสุวรรณ  339/9 .2 .เขาทราย อ.ทับคล้อ         28        สำรี  จวงแก้ว  31/1 .3 เขาทราย อ.ทับคล้อ   29        ฐิติพร  อ่อนราช           1135/4  .3 .เขาทราย อ.ทับคล้อ      66810530        ศักรินทร์  โพธิ์รุ่งเรือง  59/2 .1 .ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ 31        ประสิทธิ์ พิลา              61415632        ปัญจะ  ยาแก้ว สสอ.ทับคล้อ   64113333        ขันติ  ยิ้มสน                 34        นิสิทธิ  ฉันทธรรมสกุล            67 .1 .ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง      01-604743535        กิตติมา  แผลงชีพ        9 .1 .สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ         65717136        ถวิล  ดังมณี     286/3 .2 .โพทะเล   68106337        สุวรรณ  เสนีย์  219 .2 .โพทะเล      68106338        อาวุธ  เดชอุปการ        21/1 .6 .สามง่าม อ.สามง่าม            66504139        ประภาส  ทับบุญมี      9/1 .10 .ฆะฆัง อ.เมือง        68507840        ทองใบ  สิงสีทา           29/12 .สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง  61276941        ธนาเทพ  วันบุญ          162 .เนินมะกอก อ.บางกะบาก         01-474328542        นงนุช  ประภัยภัคคิ์     4/2 .3  .ดงกลาง อ.เมือง      43        พัชรินทร์  จิระธำรง     สนง.กกต.พิจิตร          69917344        สมร  อ่อนเพชร            18/2 .9 .หนองหลุม อ.วชิรบารมี     45        วรรณา  คำแสง            287 .บึงสีไฟ อ.เมือง  65044346        รังสรรค์  ขจรกลิ่น       143/2 .2 .สายคำโห้ อ.เมือง 01-675401347        ธัญวิตต์  บรรเจิดกิจ    52/1 .3 .สายคำโห้ อ.เมือง   48        มวลสุข  สุขแสง          กกต.จังหวัดพิจิตร      61495949        อุทัย  เกตุแก้ว  กกต.พิจิตร      50        เสน่ห์  บุญนวน           สปอ.โพทะเล  68115851        ณรงค์  ทับบุญมี          52/5 ฝั่งสถานีรถไฟ     01-605324452        กัลยาพร  วัดแก้ว         เกษตรจังหวัดพิจิตร อ.เมือง    61122853        อากร  กองฉลาด          สอ.บ้านท้ายทุ่ง ม.2 .ท้ายทุ่ง 65407354        ปัญจะ  ยาแก้ว สสอ.โพธิ์ประทับช้าง  64113355        บัญญัติ  ช่วยค้ำชู         110 .9 .เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ          01-605088356        วิโรจน์  ประวัติเมือง   เวิร์ลมีเดียสาขาพิจิตร 2/82-3 .ศรีมาลา ต.ในเมือง     61349357        สุรชัย  สุนทระศานติ    13/4 .6 .โรงช้าง อ.เมือง      612352-258        จารุภา  เลาหพจนารถ  รพ.พิจิตร  .เมือง        611355 .19159        กาญน์ศิริ  บุญคงดี       112 .2 .คลองคะเชนทร์ อ.เมือง      61251760        จุลดิษฐ์  สิทธารถ        44 .จิรสุขอุทิศ ต.ในเมือง      69123561        สุชาติ  สุดเล็ก  64 .2 .คลองคูณ  .ตะพานหิน       69123562        สุริยา  แก้วเขียว           20/44 .คลองคะเชนทร์  .เมือง         61223163        บุญธง  ขันทอง            16/5 .จันทร์สว่าง ต.ในเมือง อ.เมือง  01-474219464        วิเชียร สุดเล็ก  สอ.สายคำโห้ อ.เมือง   61435765        สมชาย  จั่นแจ้ง                       01-692113666        เสนาะ ภักดิโต สสอ.วชิรบารมี            69219767        ประเสริฐ ภู่ระย้า          กลุ่มออมทรัพย์อำเภอตะพานหิน         01-605014568        สมศักดิ์  ขำทับ                        65924469        พิเชษฐ์  เชื้อวีระชน     สสอ.วชิรบารมี            70        ไพศาล  เรือนแก้ว        280/1 .4 .ทับคล้อ อ.เมือง   71        วิชชพรรณ  พูลทวี       20/2 .6 .สามง่าม อ.สามง่าม            72        นรินทร์  วังยาว            3 .12 .ฆะมัง อ.เมือง           73        บัณฑิต  พุ่มมาลา         292 .7 .ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับ           74        วิสรรค์  จันทร์ทอง      61 .3  .ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง     75        นุกูล  พูลทรัพย์            185 .11 .ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง  76        คำภา  พิลึกเรืองเดช                 01-461219877        วิวัฒฯ์  สุวัฒนางกูล    60/18 .2 .หนองโสน อ.สามง่าม      78        กฤษดา  อารีประเสริฐกุล        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร  69115179        อาจารย์เมตตา            01-475175680        สุดใจ  กลิ่นทอง          14/3 .5 .หนองบัว ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล      01-887896981        ทองดี  นาควิจิตร         รพ.โพทะเล     82        เอกไชย  พรรณเชษฐ์   ร้านอรุณเภสัช ต.โพทะเล อ.โพทะเล  68108083        ทม สะอาดเอี่ยม           61/9 .8 .บ้านนา อ.วชิรบารมี          84        บัวลอย สุขแสงนภา     สอ.งิ้วราย ต.วังงิ้วราย อ.ตะพานหิน    62338885        คำรณ  ราชแก้ว           สอ.ทับหมัน ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน 68712786        สะอาด  อุ่นเจ้าบ้าน      155 .1 .วังหว้า อ.ตะพานหิน          87        สุนทร  ศรีแก้ว             บ้านบึงตะโกน ต.ท่าหลวง อ.เมือง      65100888        สุด  แสงจันทร์ 153/1 .7 .ท่าฬ่อ ต.เมือง      65614889        คำนึง  สัญญบุตร         ผญบ.วังหินเพลิง ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ          01-605447990        สินชัย บุญอาจ             64176291        ณรงค์  กิตติวัฒนไพบูลย์         147/1 .4 .เนินมะกอก อ.บางมูลนาถ           63119192        สุนีย์  สุขสว่าง สสอ.บางมูลนาถ         63119193        ณรงค์  แสงจันทร์        61 .7 .โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง      94        สากล รุ่งทอง   สนง.พัฒนาชุมชนอ.โพทะเล   68117795        จุมพล  ชูตระกูล          สอ.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ม.4 .ทุ่งใหญ่            .โพธิ์ประทับช้าง 96        ขจรศักดิ์ ทามี  82 .4 .ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง  
เขียนเมื่อ 
5. จังหวัดอุทัยธานี 1          วิไลวรรณ  จันทร์พ่วง รพ.อุทัยธานี     511081,01-25477132          ครีมเดือน  วงษ์ปัญญา ..บ้านไร่วิทยา  .บ้านไร่      5460273          ลาวรรณ  ทัยคุปต์        ..ทุ่งโบวิทยา            511853,5310624          พงษ์เพชร  บุญสิน       151/8 .ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง     5204715          จรรยา  กวางแก้ว         537 .9 .เขากะลา อ.พยุหะคีรี          2040386          ศิริพร  พงษ์ปัญญา                   7          สมคิด  พงษ์สวัสดิ์                   8          ประเสริฐ  สุวรรณชัยเลิศ         ..ห้วยคตพิทยาคม ฮ.บ้านไร่            -9          เกียรติ  ดารีสัตย์                     -10        เสวก  จิตศรีสังข์                    -11        สมเกียรติ  นวกิจกุล    ..ทุ่งโบวิทยา อ.หนองฉาง    -12        สมบูรณ์  เมฆอิ่ม          บ้านสวนลู ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่        -13        สุวิน  ชักนำ               -14        ไพรัตน์  ป้อมคำ                    -15        สำเริง ชักนำ              -16        ละออ  น้อยแสง                     -17        คำท่อน  ป้อมคำ                    -18        หล่อ  พวงสุข             -19        อรุณ  ชัยประเสริฐ       36/1 .9 .ประดู่ยืน อ.ลานสัก            056-53130320        วิริยะ อินทสวรรค์        14/3 .7 .ประดู่ยืน อ.ลานสัก            056-53430321        ประเสริฐ  สุวาบา        อบต.ประดู่ยืน ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก  22        สุธาทิพย์  จิรธนสมบัติ ชมรมพบแสงตะวัน รพ.ลานสัก อ.ลานสัก      01-8882743056-537130-3ต่อ140,537342
เขียนเมื่อ 
6. จังหวัดนครสวรรค์ 1          ปัญญาวัฒน์  สันติเวส 516/41 .พหลโยธิน อ.เมือง    01-9245603,2237222          ไพศาล  เจียนศิริจินดา 516/41 .พหลโยธิน อ.เมือง    334116,2223733          นพ.สมพงษ์  ยูงทอง    รพ.สวรรค์ประชารักษ์ อ.เมือง 4          พันธ์ทัย เจริญสุข         รพ.สวรรค์ประชารักษ์อ.เมือง  310328,228688 ต่อ11225          วีระชัย  นาคบัว           เครือข่ายพัฒนาชุมชนเมือง      2144656          กำพล  โมลัยรักษ์        สนง.ป่าไม้่นครสวรรค์            333927,01-97307327          อารักษ์  ผดุงชัยโชติ                 8          ถวัลย์  โพธิ์ ศิริ ปลัดอบต.หนองปลิง   3267029          วรพจน์ ทับพุ่ม            อบต.หนองปลิง           25554310        สุทิน  ทับพุ่ม   ..ช่อกระถินพัฒนา ต.หนองปลิง     11        สนิท  เนตรเขต            อบต.หนองปลิง           32670212        มานะ เปี่ยมสุข           13        สนั่น ทองชื่น             14        พยงค์  พุ่มกล่อม                    15        ชัยรัตน์  นุชโค ฝ่ายโยธาอบต.หนองปลิง         32070216        อุดม  กล่อมเกลา         ..วัดสุบรรณาราม     32668117        มิ่ง  แป้นลำทิว อบต.หนองปลิง           25508318        อารักษ์  ผดุงชัยโชติ     ศูนย์สสม.ภาคเหนือ     23039619        มานิต  บรรจงปั้น                  20        มงคล สมานพันธุ์                  21        เข็มชาติ  ลี้สุขใจ                    22        วินับ  เกษสาคร           อบต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย   23        มานิตย์ รอดนิ่ม            อบต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า        24        ปรีชา คำประเสริฐ       ปธ.ชุมชนหิมพานต์ เทศบาลนครนครสวรรค์ 25        ถวิล  คามิลี      ปธ.ชุมชนหนองปลาแห้ง เทศบาลนครนครสวรรค์   
เขียนเมื่อ 
 7. จังหวัดสุโขทัย 1          ดร.อัญนุช  สีตลวรางค์            ..แค้มป็สนวิทยาคม ต.แค้มป์สน      .เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  01-88664722          สุชาติ  อยู่กล่ำ  อบต.วังตระคล้อ  .บ้านด่านลานหอย            3          ยาใจ  เย็นสำราญ         74 .4 .ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม          6294334          ปวีณา  บูรณะเสรี        460 .8 .ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม        5          พูนศิริ ทองน้อย           188/2 .เทศบาลพัฒนา ต.ธานี อ.เมือง            6          ชัพพมรณ์  ทองน้อย    188/2 .เทศบาลพัฒนา ต.ธานี อ.เมือง            7          โอฬาร  ธนสัญชัย        ที่ทำการปกครองจังหวัด         8          พระมหาบุญโรจน์       วัดศรีนคร อ.ศรีนคร    9          พระครูวิมลธรรมโกศล           วัดโบสถ์  .กงไกรลาส           10        พระครูสุนันท์ศีลาจารี วัดโบสถ์ อ.กงไกรลาส            11        สมศรี  คมสิน   48/1 .ศรีอินทราทิตย์ อ.เมือง  12        พระอธิการสมพงษ์  พุทธญาโณ          วัดสามหลัง ต.เขาแก้ว อ.ทุ่งเสลี่ยม     13        พระสมนึก  ธิติโก        วัดสามหลัง ต.เขาแก้ว อ.ทุ่งเสลี่ยม     14        สุวรรณี  บุญญาโยธิน  รพ.สวรรคโลก อ.สวรรคโลก  64159215        นพ.เธียรชัย กิจสนาโยธิน        รพ.สุโขทัย อ.เมือง       61028016        .วารินทร์  เหลืองสุวรรณ       ..กงไกรลาส            17        พัชราพร  ปาลสุข        มสธ.สุโขทัย ต.บ้านกล้วย       62065618        .อนุสรณ์  ตันประสิทธิ์          ..กงไกรลาสวิทยา    64103619        .ยุพิน  ม่วงเขียว         ..กงไกรลาส            01- 6045039, 69122120        อลงกต  สุขเกตุ           สนง.พัฒนาชุมชนอ.กงไกรลาส          691013,61199721        บุณฑิกา  ยอดไพบูรณ์ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอศรีสำโรง       68165622        วิสูตร  ศรีนุช   สนง.พัฒนาชุมชนบ้านด่านลานหอย   055-68902423        บุญแทน  อาจโย          กำนันตำบลวังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย     24        สมคิด เกตุเผือก           29/1 .2 .บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย       25        เชาวฤทธิ์  ศรีเมือง       167 .9 .7 หมอน้อย ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง    01-6057543 
เขียนเมื่อ 
8. จังหวัดกำแพงเพชร 1          .รวม  พุมแฟง            สรภ.กำแพงเพชร         2          .ธงชัีย ช่อพฤกษา      สรภ.กำแพงเพชร         3          .รุ่งพร แสงจันทร์       สรภ.กำแพงเพชร         7113884          รัตนา  หงษ์ยนต์          สนง.ประถมศึกษาอำเภอพรานกระต่าย           5          .บุญเลิศ  สงวนวัฒนา            สรภ.กำแพงเพชร         6          สมพร  ดอกพิกุล         เทศบาลเมืองกำแพงเพชร        7167157          ไพโรจน์  เนียมนาค     สรภ.กำแพงเพชร         8          ผศ.ดร.ศรันย์  วงษ์คำจันทร์     สรภ.กำแพงเพชร         9          วิเวก  ก๊กศรี     สนง.ประถมศึกษาจังหวัด       71248310        ธงชัย ราพานิช 162 .7 บ้านหนองสังกะสี ต.หินดาต         .ปางศิลาทอง กพ.62120            11        คำพูน สันตอง 46 .7 บ้านหนองสังกะสี ต.หินดาต          .ปางศิลาทอง กพ.62120 12        ดนัย  วรนุช     221 . 2 บ้านเนินสำราญ  .ไทรงาม         .ไทรงาม กพ. 62150       13        สมนึก งามโสภา          111 .7 บ้านวังเรียง ต.ป่าพุทรา         .ขาณุวรลักษบุรี กพ. 62130   14        สวัสดิ์ สุขทับ   91 . 3 บ้านเกาะพิมูล ต.ลานดอกไม้ตก      .โกสัมพีนคร กพ. 62000          15        โสภณ มณฑาเทศ        123 . 5 คลองนำ้เย็นใต้ ต.โค้งไผ่             .ขาณุวรลักษณบุรี กพ. 62140     16        จรรยา พันธุมา . 12 บ้านศรีสกุณา ต.ทุ่งทราย          .ทรายทองวัฒนา กพ.62190   17        ณัช สุวรรณนำปน       136 . 2 บ้านคลองนำ้ไหล ต.คลองนำ้ไหล  .คลองลาน กพ.62180 18        อุดม เตชะ        148 . บ้านคลองนำ้ไหล ต.คลองนำ้ไหลอ.คลองลาน กพ.62180      19        เป็ง  ปันชัย      502/2 . 2 บ้านคลองนำ้ไหล ต.คลองนำ้ไหล อ.คลองลาน กพ.62180           20        สมศรี  แก่นวิทย์          156/1 .1 บ้านดงนำ้เย็น ต.ระหาน     กิ่งอ.บึงสามัคคี กพ.62210       21        สมนึก  เชษฐสิงห์        142/2 . 1 บ้านดงนำ้เย็น ต.ระหาน     กิ่งอ.บึงสามัคคี กพ.62210      22        ลาน ภูมิเลิศ     83 . 1 บ้านดงนำ้เย็น ต.ระหาน        กิ่งอ.บึงสามัคคี กพ.62210        23        บุญชุม จ้อยม่วง           24 . 8 บ้านทุ่งยาว ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย กพ 62110      24        พยอม อยู่พันธ์  134/2 . 1 บ้านมอสูง ต.วังทอง เมือง กพ 62000        25        ไฉไล แพรใจ   17 . 8 บ้านคงชะอม ต.คลองพิไกร       .พรานกระต่าย กพ 62110  26        ธงชัย ชูชื่น       8 . 7 บ้านคลองใหญ่ ต.วังทอง เมือง กพ. 62000       27        พยนต์  อาจแสวง         68/2 . 7 บ้านคลองใหญ่ ต.วังทอง เมือง กพ. 62000  28        สุบรรณ อันทะลา        20/5 .8 บ้านหนองใหญ่ ต.วังทอง เมือง กพ. 62000  29        เชน  ฤทธ์ เย็น  228/1 . 10 บ้านดงดำ ต.วังทอง เมือง กพ. 62000      30        สุพล พิมภาภรณ์          28 .13 .มอมะนาว ต.วังอทง อ.เมือง           31        สุภาพ  แก้วบัวดี          90 .9 .วังพลับเหนือ ต.ท่าพุทธา        .ขาณุวรลักษบุรี      32        สุรจิต  มีศรี      44 .16 .ตะแบกงาม ต.วังชะพลู      .ขาณุวรลักษบุรี        33        สุวัฒน์  เยี่ยงยงค์          3/5 .7 .อาชานุสรณ์ ต.ลานกระบือ   .ลานกระบือ 34        ขวัญใจ  พวงทอง        85/2 .3 .จันทิมา ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ  35        เรียน  จูด้วง     42 .4 .หนองแขม ต.ลานกระบือ     .ลานกระบือ  36        ดำรง พิลึก       163 .7 .หนองสังกะสี ต.หินคาต     .ปางศิลา       37        น้ำเชื่อม มณีพราย        25/2 .4 .ท่ามะขาม ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง 38        สนอง พุ่มน้อย 52/2 .3 .เกาะพิมูล ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร           39        สดใส มั่นคง    52 .3 .เกาะพิมูล ต.ลานดอกไม้ตก   .โกสัมพีนคร            40        ศันย์สนีย์  นาจารย์       1 .5 .เกาะลำใย ต.วังบัง อ.คลองขลุง         41        น้ำฝน  สัปตน 267 .2 .วังโขน ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม     42        เปีย  น้อยม่วง   113 .2 .วังโขน ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม     43        สมหมาย  รักเจือ          16 .8 .บึงกอก ต.ท่าพุทธา อ.ขาณุวรลักษบุรี          44        บุญเรียง  สายทองทิพย์            53 .2 .หนองนกชุม ต.ทุ่งทราย       .ทรายทองวัฒนา       45        มรกต  สรรพค้า           60 .4 .เทศา 1 ชุมชนเกาะทวี อ.เมือง          055-71400646        กัลยา  วิชัยศรี  33 .4 .เทศา 1 ชุมชนเกาะทวี อ.เมือง          055-72136747        สมจิตร  ตันติกุล          29 .3 .ท่าพุทธทรา อ.คลองขลุง      055-789053  
เขียนเมื่อ 
9. จังหวัดตาก 1          ปณิธิ ตั้งผาติ    หอการค้าจังหวัดตากสาขาแม่สอด อ.แม่สอด 5335052          เพลินใจ  เลิสลักษณวงศ์                    5335053          บรรพต  ก่อเกียรติเจริญ                     4          ทัศนีย์  แสนคำ           5          อวยชัีย  กนกสิงห์                  6          อดิสร  สมเจริญสิน      สสจ.ตาก         01-887469, 5415157          สุพร  กาวินำ              511790,  541515-228          มนตรี  เจริญศรี                      541515-129          ศุภมาตร เกษม หอการค้าตาก 533505 10        ลำพูน  มนัยนิล            213 .2 .ป่ามะม่วง อ.เมือง   11        วิบูลย์ กาสมสัน           หอการค้าจังหวัดตากสาขาแม่สอด      12        สมยศ ลี้ตระกูล                      13        โอรส วงศ์ธีรวัตร                   14        อภิสิทธ์  ชลสาคร                  15        เสรี  อัจฉรารุจิ            16        ไชยวัฒฯ์  ดงประเสริฐ                      17        ภราดร  กานดา                      18        สุชาติ ธงชัยพันลาภ               19        ปาน มนติ้บ               20        ประเสริฐ  ใจสมคม               21        อำนวย  นันทหาร                  22        สมจิตร  ลิ้มลือชา                  23        ไพรัตน์ ไชยนอก         อบต.ห้วยนกแล           24        ดำ  พูลมา        อบต.แม่กาษา  55108325        มนตรี  กาสมสัน          อบต.แม่ปะ      54631826        เริงชัย  สุวรรณ           53248927        ทวี ทัศมาลี      .พบพระ        52038828        สหัส กิมเกถนอม                   29        มาณพ  สิ่งสุวรรณ       สภาอุตสาหกรรม         30        ...ไพฑูรย์  รักเหลือ           ตม.ตาก           31        นิมิตร หาญกิตติมงคล           32        พิทักษ์  จิรเดชพิทักษ์            33        กมลทิพย์  วงษ์นายะ   ..ผดุงปัญญา อ.เมือง            T-F 055-51113534        นารินทร์  โทนปั่น       139 .2 .หนองบัวใต้ อ.เมือง         ..ผดุงปัญญา อ.เมือง   055-558245
เขียนเมื่อ 
10. จังหวัดอุตรดิตถ์ 1          .เจษฎา  มิ่งฉาย          สรภ.อุตรดิตถ์ คณะวิทยาศาสตร์         4160332          พร้อม  เธียรจินดา        สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด       444008,4116863          สุริยา  ธนสัมปัน          สสจ.อุตรดิตถ์  4          ศรีทอง  ธนสัมปัน       สสจ.อุตรดิตถ์  4114395          เกรียงศักดิ์  สถาปนศิริ สโมสรไลอ้อนอุตรดิตถ์           6          สุริยา  ธนสัมปัน          สสจ.อุตรดิตถ์  440545,4114397          วีระ  รัตนศิริกุลชัย       ประธานหอการค้าอุตรดิตถ์     8          เนาวรัตน์  ทรงเกียรติกุล         สภาอุตสาหกรรม         9          แพรวพรรณ  ศรีโยยอด                      10        อำนาจ บุญนนท์          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สรภ.อุตรดิตถ์    411096ต่อ217811        แสงดาว พระพลศรี     371/2 .3 .ในเมือง    01-4753943, 42163012        ชูชาติ มั่่นคง    ชมรมอาสาพัฒนาเมืองตาก 136/1 .เจริญบัณฑิต ต.ท่าอิฐ     41476713        วรพรรณ  สุวรรณชื่น   ..พิชัย อ.พิชัย 229/37 .3 .ในเมือง            01-962988914        วิเนตร  แก้วลุ่มใหญ่    1/3 .1 .บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า 15        เฉลิมพงษ์  เลิศจันทร์   276 .9 .ฟากท่า        16        ลัดดาวัลย์  มหิงสา       5/20 .4 .แสนตอ อ.น้ำปาด  17        เสนาะ  เกตุรักษา         21 .2 .วังแดง อ.ตรอน        18        พงษ์ศักดิ์  ทองอยู่        44/1 .10 .วังแดง อ.ตรอน   19        พงษ์สัญญ์  ศิริเกตุ       ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎร อ.ตรอน  20        สงบ  ตรงนิติธรรม      12/1 .1 .ทุ่งยั้ง อ.ลับแล       21        ประธาน  สุวรรณสัตย์ 261 .10 .แม่พลู อ.ลับแล     22        วิญญู  บุญสุวรรณ       13/92 .ประชานิมิตร อ.เมือง  23        บุญธรรม  พวงพุฒ      3/8 .13 .บรมอาสน์ อ.เมือง 24        ทัศนีย์  ดวงตา             77/2 .4 .ท่าเสา อ.เมือง        25        พิศมัย  จันทรัตน์          2/2 .เกษมราษฎร์ อ.เมือง       26        สมพร  ฤกษ์สถิตย์       9/15  .เกษมราษฎร์ อ.เมือง    27        จสต.สุรศักดิ์  ธรรมโน 35/193 .เจริญธรรม อ.เมือง   28        พยงค์  ยาเภา    สนง.อุตรดิตถ์  29        กรกมล  ทองเจิม         สนง.เทศบาลศรีพนมมาศ อ.ลับแล      055-43107630        จรูญ  ตันติรััตน์            สนง.เทศบาลศรีพนมมาศ อ.ลับแล      31        ธีระนัย  จิรฐิกุล           1 .1 .ป่่าเซ่า อ.เมือง 055-431076, 440090 
เขียนเมื่อ 
 11. จังหวัดพะเยา 1          ชนะพล  แก้วเทพ        182 .5 .ปิน อ.ดอกคำใต้      4570952          .มุกดา  อินต้ะสาร      182 .5 .ปิน อ.ดอกคำใต้      3          พญ.เพชรศรี     สสจ.พะเยา อ.เมือง      4          วาริณี  โอภาสนันท์      สสจ.พะเยา อ.เมือง      054-480064 ต่อ 127 4823945          อุทัย  สาธรรม  สนง.จังหวัดพะเยา อ.เมือง      054-431412, 4820156          ศักดิ์สิทธิ์  ไชยเหล็กชมรมเยาวชนต้านยาฯ100/4 .ภูมินทร์ ซ.14 .แม่ต๋ำ อ.เมือง     054-4130767          มนัส  เวียงลอ  ศูนย์เฝ้าระวังยาฯ 74 .1 .ลอ ต.ลอ อ.จุน      054-485099
เขียนเมื่อ 
12. จังหวัดน่าน 1          เยาวลักษณ์  อนุรักษ์    สสจ.น่าน         01-60360992          พระครูพิทักษ์นันทคุณ            วัดอรัญญาวาส ต.ในเมือง        054-7101203          ปวีณา  สายสูง สสจ.น่าน         7101904          สำรวย  ผัดผล  มูลนิธิฮักเมืองน่าน วัดอรัญญาวาส ต.ในเมือง 7101205          อภิวัฒน์  สุธรรม          มูลนิธิฮักเมืองน่าน อ.เมือง      T/F  7725306          อารียา วงษ์วิเศษ          กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อมสนง.เทศบาลเมืองน่าน           751857,7504067          รณภพ เพ็งสลุด           103/25 .วังหลวง ต.ในเวียง อ.เมือง   8          จารุภัทร  พันธุ์สัญญา  10/3 .รอบเวียงด้านใต้ ต.ในเวียง อ.เมือง       7575429          ชนนิกานต์ เจริญวงศ์   26 .รังษีเกษม ต.ในเวียง อ.เมือง        71078210        ทิวาพร  แก้วเกตุ(กอย)            195 .6 .สันทะ อ.นาน้อย /          22/1 .อริยวงศ์ ต.ในเวียง อ.เมือง            741630,77209511        เล็ก  สุรินทร์    8 .สุมนเทวราช ซ.2 .พระเกิด ต.ในเวียง อ.เมือง     71053712        คัทรียา  พจนธานี         36 .1 .นาน้อย อ.นาน้อย      78903013        นิรามัย พฤทธิ์ศฤงคาร 85 . .นาน้อย อ.นาน้อย        75402114        สุพงษ์  ขะจาย 109 .1 .ปอน อ.ทุ่งช้าง        77913015        ศรศักดิ์  เคร่งครัด        ชมรมฮักเมืองปอน ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง   75036416        แซน อะทะไชย           สสอ.สันติสุข   76704917        อุดม  พานิช     กลุ่มฮักสันติสุข สสอ.สันติสุข 77415718        ปิยนุช  เจดีย์ถา            132 .4 .ท่าน้าว กิ่งภูเพียง    77319119        ส่อง สุดใจ       .5 .เมืองจัง อ.เมือง  783054
สอน
IP: xxx.123.233.246
เขียนเมื่อ 

ใครดูรายชื่อแล้วพบเห็น-รู้จักก็บอกกันต่อ ๆ ไปด้วยนะครับ...แล้วเข้ามาพบกันที่นี่ครับ...สมาชิกเครือข่ายผู้มีไฟพลังขับเคลื่อน..

http://www.idi-th.com/default.asp

ช้าง อินโดจีน
IP: xxx.151.112.98
เขียนเมื่อ 

รายชื่อและที่อยู่เปลี่ยนไปบางส่วนแล้วครับ

ไม่ได้พบกันนานมากๆ

หากอยากให้ไปช่วยเขียนโครงการให้บอกได้เลย

 สาสวัดดีปีใหม่

ช้าง อินโดจีน

วาทิศ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

มีช่องทางการติดต่อ

อาจารย์อัฉริยา (ชูวงษ์เลิศ)ไหมครับ

ถ้ามีขอด้วยครับ