วิธีหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขกับงานก็คือการมองให้เห็นคุณค่าของงานนั้น ๆ งานอย่างเดียวกัน แต่มองด้วยมุมที่ต่างกัน ก็ให้ความรู้สึกที่ต่างกัน