โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ใช้อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบธรรมชาติวิทยาและศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ ในอุทยานจะได้พบกับโครงกระดูกวาฬอายุนับ ๑๐๐ ปี ทางเดินชมธรรมชาติในป่าชายเลน พิพิธภัณฑ์แสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของชาวมหาชัย ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและอนาคตของท้องถิ่น อีกทั้งมีสถานีเรียนรู้ธรรมชาติและการอนุรักษ์พลังงานรวม ๙ สถานี สามารถดูรายละเอียดในเวบไซด์ phanthai.ac.th