ค่ำวันนี้ชมข่าวในพระราชสำนัก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จรร.บ้านท่าวะ 

                 ข่าวรายงานทรงเสด็จเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน เด็กมลาบรี 7 คน เรียนร่วมกันกันเรียน และมีครอบครัวมลาบรี 16 ครอบครัว จำนวน 55 คน อยู่ในพื้นที่