Contact

แนะนำบล็อกน่าสนใจ 2

  บันทึกที่ต้องอ่าน  

สวัสดีครับ

            ผมขออนุญาติแนะนำบล็อกที่น่าสนใจของท่านอาจารย์วิจารณ์ พานิชที่ แนวทางจัดระบบการใช้ บล็อก ในการแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก   ที่น่าจะต้องอ่านครับสนใจไปที่

http://gotoknow.org/archive/2005/07/04/05/31/28/e752

                                     พรสกล  ณ ศรีโต

                                                        5/7/2548

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 807, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #การแนะนำบล็อก#ข่าวสารชุนชนฯ

Recent Posts 

Comments (0)