เรียนรู้การขับเคลื่อนเศรษฐกหิจพอเพียงระดับอำเภอ

ทไไปเรียนรู้ไป
           ในปัจจุบัน ทุกหหน่วยงานและทุกเส้นทาง มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายรัฐกับการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)