งานบุคคลของคณะสหเวชศาสตร์ มีคุณนิตยา รอดเครือวัลย์ เป็นผู้รับผิดชอบ  เดิมคุณสริตา (เยาว์) เป็นผู้รับผิดชอบ และคุณสริตา ได้ขอเปลี่ยนงานจากงานบุคคลมาทำงานนโยบายและแผน ทำให้ทางคณะฯ เปิดรับเจ้าหน้าที่บุคคล ผมยังจำบรรยากาศในวันนั้นได้ดี อ่านรายละเอียดได้จาก (ลิงค์) ซึ่งคุณนิตยา เป็นเจ้าหน้าที่คนแรก ที่ท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) ใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบเรียกผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนทั้งหมด มาสัมภาษณ์พร้อมกันทีเดียว โดยไม่ได้เรียกสัมภาษณ์ที่ละคน  

คุณนิตยา  รอดเครือวัลย์     คุณนิตยา มาทำหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคลได้ปีเศษแล้วครับ แต่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกี่ยวกับงานบุคคล ขอยกตัวอย่างเรื่องการขีดเส้นใต้การลงเวลาปฏิบัติงาน ความจริงผมเห็นหลายหน่วยงานที่ใช้เครื่องแสกนลายนิ้วมือ หรือ เครื่องตอกบัตร แทนการลงชื่อในการมาปฏิบัติงานแล้ว แต่ที่คณะสหเวชศาสตร์ยังใช้วิธีการขีดเส้นใต้การลงเวลาปฏิบัติงานอยู่ครับ

    ผมคิดว่าที่คณะสหเวชศาสตร์ คงมีการขีดเส้นใต้การลงเวลาปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ที่เดียวครับ  โดยครั้งแรกขีดเส้นสีน้ำเงินใต้ชื่อคนที่มาลงลำดับสุดท้าย หลังเวลา 8.30 น. แต่ยังไม่ถือว่าเป็นการมาสาย และขีดเส้นใต้ครั้งที่ 2 หลังเวลา 9.00 น. โดยขีดเส้นสีแดง ผู้ที่เซ็นชื่อใต้เส้นแดง คือ หลังเวลา 9.00 น. ถือว่ามาปฏิบัติงานสาย

     จากหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว ทำให้คุณนิตยา ต้องขีดเส้นใต้การลงเวลาปฏิบัติงาน 2 ครั้ง คือ หลังเวลา 8.30 น. และหลังเวลา 9.00 น. กรณีที่คุณนิตยามาหลังเวลาดังกล่าว ก็จะมอบหมายให้คนอื่นทำหน้าที่ขีดเส้นแทน สำหรับความรับผิดชอบหน้าที่ดังกล่าว ผมยังไม่พบข้อบกพร่องเลย มีความสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง ขอชื่นชมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ครับ

       
                                                                                       บอย สหเวช
                                                                                       22 ก.พ. 50