เมื่อเริ่มก่อตั้งทีม  และเลือกสมาชิก  สิ่งหนึ่งที่ผมมองหาคุณสมบัติของผู้ร่วมทีมคือ  ความสามรถในการเรียนรู้  รับรู้  วิธีคิดที่ดี  สามารถเชื่อมต่อความรู้ต่างๆ ทั้งใหม่และเก่า จนสามารถนำไปใช้ได้จริง

     เราเน้นย้ำเสมอๆเพื่อกระตุ้นกันและกันเพื่อให้สามารถเรียนรู้และรับรู้ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น  และมีมากมาย  และสามารถเชื่อมโยงความรู้เหล่านั้นแล้วนำมาสู่การปฏิบัติได้

    มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันเสมอ  มีการสะท้อนข้อมูลกันและกันเพื่อการเติบโตทางความคิด  และจิตวิญญาณ

     ผมคาดหวังไว้เสมอว่าสมาชิกทีมทุกคนจะมีความรู้  ทั้งความภายในจิตใจตัวเอง  และความรู้อื่นๆที่เกี่ยวกับงานทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม