แนะนำวิทยากรบรรยายเรื่อง KM

แนะนำวิทยากรบรรยายเรื่อง KM

                               

                              ป้ายประชุมวิชาการสมาคมห้องสมุด

         วันที่ 21 - 24 พ.ย.48   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ   จัดประชุมวิชาการเรื่อง "ยุทธศาสตร์การจัดการองค์ความรู้ในห้องสมุด" และเชิญวิทยากรมาบรรยายเรื่อง KM ในแง่มุมต่าง ๆ อย่างน่าสนใจมาก   ผมคิดว่าข้อมูลนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการชื่อวิทยากรบรรยาย KM   จึงนำมาเผยแพร่ไว้   โดยระบุชื่อหัวข้อเรื่องและวิทยากรดังต่อไปนี้

- การจัดการความรู้ในห้องสมุด
     อ. จิรัชฌา  วิเชียรปัญญา
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต

- การตลาดกับการจัดการองค์ความรู้
     นายวีรวุธ  มาฆะศิรานนท์
     กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเอ็กซ์เปอร์เน็ต  จำกัด

- วิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการจัดการองค์ความรู้ในงานห้องสมุด
     ดร. นิรชราภา  ทองธรรมชาติ   สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ
     ผศ. ดร. พิมพ์รำไพ  เปรมสมิทธิ์  ผอ. สถาบันวิทยบริการ  จุฬาฯ

- กลยุทธในการเข้าถึงองค์ความรู้และการให้บริการเพื่อการเข้าถึงองค์ความรู้
     รศ. ดร. ยืน  ภู่วรวรรณ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- กลยุทธในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริการและการเข้าถึงองค์ความรู้
     ผศ. ดร. สมชาย  นำประเสริฐชัย

วิจารณ์  พานิช
 22 พ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#ห้องสมุด

หมายเลขบันทึก

7989

เขียน

25 Nov 2005 @ 09:01
()

แก้ไข

19 Jun 2012 @ 17:18
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก