วันนี้ ขออนุญาตินำเสนอ วิธีคิด FTES น่ะค่ะ

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ (Full Time Equivalent Student: FTES) หมายถึง

นักศึกษาที่ ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจํานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน คํานวณจากหน่วยกิตนักศึกษา จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ 1 เดือน (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) ของแตละภาคการศึกษา

ระบบทวิภาค - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปการศึกษา  (18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)

ขอเสนอเฉพาะ นิสิตระดับปริญญาตรี เท่านั้น นะค่ะ

- หน่ วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours: SCH) หมายถึง ผลรวมของผลคูณ

ระหว่ าง จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่ วยกิตแตละรายวิชา

ที่เปิ ดสอนทุกรายวิชา ทั้งที่สอน ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการตลอดป

การศึกษา (ระดับกลุ่มสาขาวิชาและระดับสถาบัน) ขั้นตอนการคํานวณค FTES มีดังนี้

1) คํานวณค่า หน่วยกิตนักศึกษา (SCH) โดยใชสูตรดังนี้

                     SCH = Σ n i c i เมื่อ ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ ici = จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i

2) คํานวณค่านักศึกษาเต็มเวลา (FTES) โดยใชสูตรดังต่อไปนี้

FTES    =              SCH                          หาร

จํานวนหน่วยกิตเฉลี่ยต่อปการศึกษาของหลักสูตรในระดับปริญญานั้นๆ

 

หวังว่าพอจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือพอที่จะทราบเรื่องอะไร ก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังน่ะค่ะ