วิธีคิด FTES

บุตระ
FTES

วันนี้ ขออนุญาตินำเสนอ วิธีคิด FTES น่ะค่ะ

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ (Full Time Equivalent Student: FTES) หมายถึง

นักศึกษาที่ ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจํานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน คํานวณจากหน่วยกิตนักศึกษา จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ 1 เดือน (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) ของแตละภาคการศึกษา

ระบบทวิภาค - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปการศึกษา  (18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)

ขอเสนอเฉพาะ นิสิตระดับปริญญาตรี เท่านั้น นะค่ะ

- หน่ วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours: SCH) หมายถึง ผลรวมของผลคูณ

ระหว่ าง จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่ วยกิตแตละรายวิชา

ที่เปิ ดสอนทุกรายวิชา ทั้งที่สอน ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการตลอดป

การศึกษา (ระดับกลุ่มสาขาวิชาและระดับสถาบัน) ขั้นตอนการคํานวณค FTES มีดังนี้

1) คํานวณค่า หน่วยกิตนักศึกษา (SCH) โดยใชสูตรดังนี้

                     SCH = Σ n i c i เมื่อ ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ ici = จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i

2) คํานวณค่านักศึกษาเต็มเวลา (FTES) โดยใชสูตรดังต่อไปนี้

FTES    =              SCH                          หาร

จํานวนหน่วยกิตเฉลี่ยต่อปการศึกษาของหลักสูตรในระดับปริญญานั้นๆ

 

หวังว่าพอจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือพอที่จะทราบเรื่องอะไร ก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังน่ะค่ะ   

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการสหเวช

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#sra-on-bolg#มาตรฐานที่6-50

หมายเลขบันทึก: 78718, เขียน: 15 Feb 2007 @ 12:45 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 14:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
สวัสดีครับผมชื่อ ดุ๊กนะครับ เป็นบุรุษพยาบาล แต่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการเขียน blog น่ะครับ ถ้าเราต้องการโพสข้อความให้คนอื่นๆได้อ่านเราต้องทำอย่างไรครับ คลิกที่ไหนแล้วป้ายคำหลักหมายถึงอะไรครับ ผมมั่วไปหมดเลย รบกวนตอบทีนะครับ ขอบคุณมากครับ
เขียนเมื่อ 

ผมไม่แน่ใจว่าตัวหารแยกเป็นระดับหรือไม่นะครับ คือ

  • ระดับปริญญาตรี ทั้งปีการศึกษา หารด้วย 36
  • ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งปีการศึกษา หารด้วย 24

กัมปนาท

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณ คุณจุ๋มมากครับที่มีการบันทึกอย่างสม่ำเสมอ และใส่ป้ายคำหลักอย่างเรียบร้อย
  • ถ้าคุณจุ๋ม ได้นำความรู้จากการปฏิบัติงานมาเผยแพร่ด้วย จะยิ่งเป็นประโยชน์มากครับ