PMQA

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
          ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ ก็คือเรื่อง การยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( Public Sector Management Quality Award - PMQA ) โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเองของหน่วยงาน และเป็นแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์การ และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ โดยเกณฑ์ดังกล่าวประกอบด้วยหมวดต่างๆ รวม 7 หมวด ได้แก่ การนำองค์การ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์การดำเนินการ

          จริงๆ แล้ว เราเริ่มดำเนินการเรื่อง PMQA มาตั้งแต่ปี 2549 พอปี 2550 เราก็มาทบทวนและดำเนินการ ได้แก่

           1 ทบทวนลักษณะสำคัญองค์กรของปี 49

           2 แต่ละหมวดทบทวนรายงานผลการดำเนินงานในปี 49

           3 จัดลำดับความสำคัญของโอกาสในการปรับปรุง

           4 จัดทำแผนปรับปรุงตามโอกาสในการปรับปรุงก่อน 30 มิ.ย. 50

            5 ดำเนินการตามแผนปรับปรุงพร้อมทำรายงาน 30 ก.ย. 50

          เราได้รับข้อเสนอแนะจากอาจารย์และผู้ตรวจประเมินต่อการทำงาน PMQA ของ สคร.5 ว่า...

           1. รายงาน PMQA ของ สคร.5 ขาดความเชื่อมโยงระหว่างหมวด คณะทำงาน PMQA ของ สคร.5 จึงไม่ควรแยกตามหมวด ทุกคนควรมาดูภาพรวมทุกหมวดด้วยกัน และควรมีการประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

           2. ควรเริ่มเตรียมเขียนรายงานของปี 50 ได้แล้ว และนำ OFI ที่เจอในปี 50 ไปเขียนแผนปฏิบัติงานในปี 51 ต่อไป

           3. ควรบูรณาการงานอื่นๆ เข้ามาร่วมกับงาน PMQA เช่น KM HRD เพื่อลดความซ้ำซ้อนและภาระงาน

           การจากการที่เราได้เทียบเคียงกับทั้ง 12 สคร. แล้วพบว่าส่วนที่จะเราน่าจะต้องทำต่อไป คือการทบทวนจุดแข็งและ OFI (โอกาสในการพัฒนา) ของปี 49 เพราะปัญหาที่ผ่านมาพบว่าเรายังสบสนในการหาและเขียนทั้งจุดแข็งและ OFI และถ้าได้มีการทบทวนรายงานปี 49 ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันจะทำให้การเขียนรายงานในปี 50 ง่ายขึ้น

           จากการทำงานแบบผิดบ้าง ถูกบ้าง ก็อาจพบปัญหาหลายๆ อย่าง บางครั้งเราจึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ ปรึกษา และมองดูหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จแล้วไปศึกษาดูว่าเขาทำได้อย่างไร ดีกว่าจะมานั่งคิดเอาเองว่าเราทำถูกแล้ว เก่งแล้ว

                                           นันท์นภัส สุขใจ

                              นศ.การพัฒนาสุขภาพชุมชน รุ่นที่ 4

                                มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สม.4

คำสำคัญ (Tags)#pmqa#สม.4

หมายเลขบันทึก: 78550, เขียน: 14 Feb 2007 @ 17:33 (), แก้ไข: 05 Jun 2012 @ 18:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)