ไมเคิล ฟิ้นช์ เขียนไว้ว่า "คำว่า รัก น่าจะอธิบายได้ดีที่สุดด้วย พรหมวิหาร ๔ คำว่า รัก ควรมีคำนิยามเป็น "ชุด" ถ้าจะให้สมบูรณ์ ครอบคลุม ต้องครบ 4"

 

 

  • ไม่ใช่แค่รักอยากให้เขามีสุข เท่านั้น แต่ต้องใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์ที่เขามี พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข ในขณะเดียวกันก็ไม่เอาแต่หน้ามืดเอนเอียงด้วยรัก ถ้าเขาได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของเขา เราก็ต้องรู้จักวางเฉยสงบใจมองดูพิจารณาให้เห็นด้วยปัญญา

ดัดแปลงจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

 = สุขสันต์วันแห่งความรักค่ะ =