ต่อจากบันทึกที่ผ่านมาครับประเด็นที่สนใจอีกประการหนึ่ง คือ การคิด(thinking) ของนิสิต หรือระบบการคิดของนิสิตที่เรียนแบบe-Learning มีระบบการคิดอย่างไร มีการวางแผนการคิดในการเรียนแบบ e-Learning อย่างไร ซึ่งเป็นประเด็นที่อยากศึกษา แต่ผมกำลังติดปัญหาเรื่องเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ซึ่งตอนนี้กำลังศึกษา หางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะนำมาใช้ในการสร้างเครื่องมือ

ทองสง่า ผ่องแผ้ว

14 /02/2550