การพัฒนางานให้มีคุณภาพ ให้ทุกคนมาชวนกันคุยและชวนกันคิด

ทุกคนในหน่วยงานของท่าน  ตั้งแต่ระดับยาม  ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้บริหารมาวาดฝันในเรื่องเหล่านี้ดู

1 ให้ระบุ กระบวนการที่สูญเปล่า หรือ ประสิทธิภาพต่ำ ที่ท่านพบว่ามีในหน่วยงานของท่าน

2 ให้ระบุผลผลิตหรือบริการของหน่วยงานว่า คุณภาพที่ต้องการทำให้ปรากฎต่อผู้อื่นคืออะไร


3 ระบุวิธีการที่จะทำให้คุณภาพในข้อ 2 ให้ปรากฎขึ้นได้จริง

4 จะทราบได้อย่างไรว่าการดำเนินงานในข้อ 3 กำลังเดินหน้า ไม่หยุดนิ่งหรือถอยหลังเข้าคลอง


คนที่จะแนะนำ CQI น่าจะมีคุณสมบัติหลายอย่าง
เช่น มีความรู้ด้านกระบวนการคุณภาพ,
มีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพของหน่วยงานนั้น,
เคยมีประสบการณ์ หรือความสำเร็จในอดีต เกี่ยวกับประเด็นคุณภาพ ที่หน่วยงานต้องการพัฒนา,
มีทักษะในการถ่ายทอดบทเรียนประเภท How to,
มีเทคนิคในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
แต่สุดยอดน่าจะอยู่ที่ทักษะในการสร้าง visionary leadership