วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา(8/02/50) ได้มีคณะครูจากโรงเรียนบ้านมากพริกมาศึกษาดูงานการจัดการความรู้ในองค์กรตามที่ได้รับกิจกรรมมา และได้ขยายผลการจัดการความรู้ไปสู่โรงเรียนข้างๆแล้ว เชื่อว่าการจัดการความรู้ในองค์กรจะต้องมีการขยายงานไปอีกหลายๆโรงเรียนที่สนใจอย่างแน่นอน นี่ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของโรงเรียนบ้านเมืองแปงที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร