ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการดำเนินงาน คปสอ.

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นโยบายของจังหวัดที่เน้น คปสอ.เสมือนเป็นตัวแทนหน่วยงานสาธารณสุขระดับอําเภอ สนับสนุนทรัพยากร คปสอ.ในการดําเนินงาน จะเป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญที่มีส่วนทําให้ คปสอ. ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานได้

     อยากให้เครือข่ายหน่วยบริการทุกแห่งได้อ่านรายงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการดำเนินงาน คปสอ. ที่ นพ.พงษพิสุทธิ์ จงอุดมสุข และคณะได้จัดทำไว้ เมื่อปี 2541 โดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดจากห้องสมุด Online ของสถาบันได้ เมื่อได้สมัครเป็นสมาชิกแล้ว

     สำหรับผลการศึกษาอย่างย่อ ๆ พบว่า โดยรวมความคิดเห็นและทัศนคติของผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอทั้งจาก คปสอ.ดีเด่นและ คปสอ.ทั่วไป ไม่แตกต่างกัน แตความคิดเห็นและทัศนคติของผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน จะแตกต่างจากสาธารณสุขอําเภออย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดในการบริหารงานในระบบราชการ คปสอ.ดีเด่น มักจะมีความคิดริเริ่มที่จะใชรูปแบบการบริหารจัดการใหม ๆ ที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อทําใหการประสานงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

     โดยกิจกรรมร่วมกันส่วนใหญคือการพัฒนาสถานีอนามัย แต่ก็ไม่ละเลยกิจกรรมทางสังคมเพื่อสรางความสามัคคีร่วมกัน เพราะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานจะช่วยทําใหการประสานงานมีความคล่องตัวมากขึ้น บทบาทของคปสอ.ที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอมากที่สุดคือ บทบาทในการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมักเป็นบทบาทในทางเดียวคือ ใหผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชนและกรรมการที่มาจาก รพ.มีสิทธิพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย

     นโยบายของจังหวัดที่เน้น คปสอ.เสมือนเป็นตัวแทนหน่วยงานสาธารณสุขระดับอําเภอ สนับสนุนทรัพยากร คปสอ.ในการดําเนินงาน จะเป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญที่มีส่วนทําให้ คปสอ. ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)