และเพื่อไม่ให้เบื่อกับแผนงานKMของภาคราชการที่นำเสนอต่อเนื่องมานาน ผมจะนำแนวคิด ยุทธศาสตร์ กรอบการทำงานและสถานภาพในการประสานงานของงานวิจัยABC Research 5จังหวัดภาคใต้ตอนกลางที่มีนครศรีธรรมราชอยู่ด้วยมานำเสนอบ้าง เพราะทั้ง2งานนี้มีแนวคิดตรงกันในเรื่องบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน แต่เนื่องจากเป็นเอกสารที่มีเนื้อหามากจึงขอยกเอาแนวคิด แนวทางการทำงาน ยุทธศาสตร์และเป้าหมายมาเสนอพอสังเขป

แนวคิด

-จากงานชุมชนยกระดับสู่ศก.กลุ่มจังหวัด

-เป็นการวิจัยและพัฒนาที่นำไปสู่ศก.พอเพียง

-การพัฒนาศก.แบบเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า

-การสื่อสารให้ทุกภาคีเห็นเป้าหมายใหญ่และเป้าหมายย่อยร่วมกัน และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคีที่มีอำนาจหน้าที่และทรัพยากร

แนวทางการทำงาน

-ใช้ข้อมูลเป็นฐานการพัฒนาและการลปรร.

-เสริมสร้างการเรียนรู้ชุมชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันผ่านกระบวนการวิจัยและถอดบทเรียน

-สร้างผู้นำและองค์กร ทักษะการบริหารจัดการกลุ่มและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

-วิจัยเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง

-วิจัยเพื่อสร้างความร่วมมือและลดความขัดแย้ง

-ต่อยอดงานวิจัยไปสู้การปรับปรุงให้เกิดการปฏิบัติได้จริง

ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย

ด้านข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

ด้านการผลิต

ด้านการศึกษา

ด้านการท่องเที่ยว

สถานภาพการประสานงานของสำนักประสานงานชุดโครงการ "การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่5จังหวัดภาคใต้" รับผิดชอบโดยรศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า และคณะจากมอ.มีดังนี้

1.ทำความร่วมมือกับมอ.จัดตั้งสำนักงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(DSS)

2.สรรหาทีมวิจัยและนักวิจัยทำวิจัยในประเด็นต่างๆ กำลังพัฒนาโครงการทั้งหมด13โครงการ (มีโครงการพัฒนาข้อมูลแผนแม่บทชุมชนสู่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(DSS)เพื่อพัฒนาระบบศก.พอเพียงพื้นที่5จังหวัดภาคใต้(นครศรีฯ ตรัง สงขลา พัทลุง สตูล)ของคุณณรงค์ คงมากอยู่ด้วย ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานKMเมืองนครค่อนข้างมาก

3.พิจารณาเค้าร่างโครงการที่เป็นผลมาจากการประกาศโจทย์วิจัย 23 โครงการ

4.ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆของสกว.3โครงการ

5.มี2ชุดโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาแผนการดำเนินงานและงบประมาณ

จะเห็นว่ามีงานวิจัยเข้ามาซ้อนทับงานพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะที่เหลื่อมกันอยู่ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยและการพัฒนาในสายอื่นๆอีกที่ผมจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไปเพื่อเชื่อมโยงภาพการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีความซับซ้อน เพื่อให้ภาคีพัฒนาจากทุกภาคส่วนได้ใช้เป็นเวทีสื่อสารเชื่อมโยงและหนุนช่วยกัน

ผมตั้งใจจะสร้างเวทีเสมือนตามแนวคิดการทำABC KM4นครศรีธรรมราชมานานแล้ว ประสบการณ์ในหลายวงการและการมีเครือข่ายกัลยาณมิตรจะช่วยให้เวทีนี้เป็นประโยชน์กับหน่วยงาน/องค์กรและบุคคลที่สนใจจะเข้ามาพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผมเห็นว่าม.วลัยลักษณ์สามารถทำภารกิจนี้ได้ตามแนวคิด1มหาวิทยาลัย1จังหวัดของอาจารย์ประเวศ วะสี ผมจะพยายามต่อภาพอื่นๆที่มีอยู่ โดยเฉพาะในซีกองค์กรชุมชนเพื่อให้เห็นขบวนการพัฒนาที่มุ่งสู่เป้าหมาย ด้วยยุทธศาสตร์และกลไกการจัดการที่แตกต่างหลากหลาย