เมื่อคืน(10 ก.พ 50)        ผมพักค้างแรมที่โรงแรมหนึ่งในจังหวัดศีรสะเกษเพื่อจะสอนในวันรุ่งขึ้น บิดช่องทีวีไปเรือย ๆเพื่อหารายการที่สนใจบังเอิญพบรายการหนึ่งถูกใจมาก แขกรับเชิญคือคุณ Martin ที่มีเชื้อชาติอังกฤษแต่มาพบรักที่เมืองไทยคือที่จังหวัดขอนแก่น อยู่ที่เมืองไทยแล้ว 12 ปีมี ลูก 3คน มีที่ดินทำกิน 6 ไร่ ปลูกพืชยืนต้น มีบ่อนำ มีบ้าน(เถียงนาน้อย) หลังเล็ก ๆเก่า ๆอยู่ในที่ดินผืนนั้น

ผมฟังคำสัมภาษณ์ของเขาแล้วประทับใจยิ่งทั้งๆที่ผมเคยฟังการสัมภาษณ์ของเขามาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อนิสิตที่เรียนการผลิตรายการโทรทัศน์กับผมทำรายการ 15 นาทีสัมภาษณ์คุณ Martin นี่เอง

สิ่งที่ประทับใจยิ่งคือที่เขากล่าวถึงธงไตรรงค์ว่าหมายถึง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ชาติคือ ผืนดินของเราที่ชาวนาของเรายังพอมีที่ดินทำกินอยู่บ้าง ที่ดินยังเป็นของชาวไร่ชาวนาแม้ว่าเราจะบอกว่ายากจนเพราะไม่มีเงินแต่เรายังมีที่ทำกินหากขยันไม่มีตกงานสามารถทำงานในผืนแผ่นดินได้

ศาสนา คือต้องนำคำสอนของศาสนามาปฏิบัติ การรักใคร่ปองดองกันไม่ติดอบายมุข ไม่เบียดเบียนกัน แม้ธรรมชาติเราก็ไม่เบียดเบียนแต่เอื้อเฟื่อแก่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห่วงโซ่อาหารต้องได้รับการดูแล สารพิษ สารเคมีต้องหมดไป คำสอนของศาสนาต้องนำมาปฏิบัตฺไม่ใช่ไปวัดเพียงเพื่อจุดธูป เทียน

พระมหากษัตริย์ ผู้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวคิดเรื่องเศรษกิจพอเพียงที่สามารถปฏิบัตฺได้อย่างมิต้องกังขาเหมาะสมกับสังคมไทยยิ่ง

ผมฟังแล้วไม่สบายใจในฐานะที่เป็นคนไทยที่ไม่ค่อยได้นำสี่งดี ๆเหล่านั้นมาใช้ปฏิบัติอย่างจริงจังเมื่อเปรียบเทียบกับคุณ Martin

รุ่งเช้าผมไปทำบุญที่วัดหลวงพ่อโตเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเกิด (11 ก.พ) ได้มีโอกาสสนทนากับท่านรองเจ้าคณะจังหวัดยิ่งทำให้ผมสบายใจและมีกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น น่าแปลกครับยังกับท่านรู้ใจผมเพราะประเด็นสนทนาเหมือนกับที่ผมฟังการสัมภาษณ์คุณ Martin เลย และตอกยำเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงควบกับเรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งศีลห้าเป็นข้อพึงปฏิบัติของปุถุชนเพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข แต่เป็นข้อห้ามสำหรับนักบวช แถมยังได้ความรู้จากท่านอีกหลาย ๆ เรื่อง

ผมยังได้กราบไหว้หลวงพ่อโต พระคู่บ้านคู่เมืองอีกด้วยและท่านรองเจ้าคณะจังหวัดยังได้มอบหลวงพ่อโตองค์จำลองให้ไปบูชาพร้อมพระแขวนคออีกองค์ด้วย

ครับเมืองไทยมีอะไรดี ๆอีกมากมายที่ควรแก่การยึดนำมาปฏิบัติและทำให้เกิดเป็นมรรคผลต่อไป