Personalized Knowledge

คุณ Bact เขียนไว้ที่ Web 2.0 ความยินดีที่มาพร้อมความกลัว ดิฉันให้ข้อคิดเห็นไว้ดังนี้คะ

ดิฉันขอให้ความคิดเห็นต่อคุณ Bact สำหรับบันทึกนี้ดังนี้นะคะ การที่คนเราจะอ่านเฉพาะสิ่งที่อยากอ่านนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลมากกว่าคะ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เช่น Web 2.0 ไม่น่าจะเป็นปัจจัยที่สำคัญ

ส่วนการ Personalized information ดิฉันว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะ เพราะในยุคที่ Information Overload ขนาดนี้ คนเรารวมถึงดิฉันยอมต้องการข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับดิฉันเท่านั้น

นอกจากนี้ knowledge นั้นมากับคนและชุมชน ดังนั้นจึงเป็นไปได้ยากที่การ Personlized knowledge จะทำให้เกิด knowledge เฉพาะด้านเพียงด้านใดด้านหนึ่ง และเป็นไปได้ยากที่เทคโนโลยีจะทำให้ผู้อ่านก็จะอ่านเพียงด้านนี้ด้านเดียว

ในทางตรงกันข้าม ค่อนข้างตอบสนองให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ตรงตามความต้องการในปัจจุบัน (Need) และอนาคต (Desire) ได้เป็นอย่างดี

และด้วย Social software จะทำให้เกิดการขยายฐานความรู้ที่สนใจไปยังเรื่องอื่นๆ ที่อาจจะสนใจได้ดีด้วยคะ

แต่ก็อย่างที่ว่าคะ ดิฉันคิดว่า มันเกี่ยวกับตัวบุคคลมากกว่านะคะว่าจะรับความรู้จำกัดแค่ไหน บางคนเปิดอ่านหนังสือพิมพ์ก็จะอ่านแต่เรื่องบันเทิง เป็นต้น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทำบ้านให้เป็นวัดความเห็น (0)