ในงานที่รับผิดชอบของครูกาญจน์  คือ  การเรียนรู้ตลอดชีวิต     แหล่งเรียนรู้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ตลอดชีวิต    การ่จะทำให้องค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วในชุมชนมาส่งเสริมให้ เป็นแหล่งเรียนรู้นั้นต้องใช้พลังศรัทธา  พลังสร้างสรรค์ ของชุมชนเข้ามาร่วมและความอดทนความเสียสละของผู้รับผิิืดชอบต้องมีมาก   สูงตำบนนาเคียนมีร้านน้ำชาเป็นแหล่งรวมกลุ่มแลกปลี่ยนเรียนรู้มากที่สุดอย่างไรที่ทำให้ร้านน้ำชา

ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ครูกาญจน์ได้รับความขอช่วยจากชาวบ้านในตำบนาเคียนให้เขียนโครงการของบผู้ว่า (CEO)แต่ไม่ได้รับอนุมัติ  แต่ความคิดนี้ยังอยู่ในใจครูกาญจน์ที่อยากชุมชนมีแหล่งเรียนตลอดชีวิต