ชุมชนของเราจะดำเนินกิจกรรมอย่างไรบ้าง 

  เมื่อเราได้ชื่อชุมชนมาแล้ว  สำนักวิทยบริการให้เราสมัครเข้าร่วม ชุมชนอื่น ๆ ได้ด้วย เราก็จะสมัครชุมชนอื่น เพื่อจะได้ ลปรร. กับชุมชนอื่น แต่ชุมชนของเราจะดำเนินกิจกรรมอย่างไรบ้าง

       1.  ให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ประชาชนในชุมชน  ก่อนที่จะมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน  อย่างน้อย ประชาชนชาวชุมชนของเราคงต้องเข้าใจว่า หน่วยงานตอนนี้กำลังทำอะไร  พวกเราในชุมชนควรทำตัวอย่างไร  km คืออะไร เป็นพื้นฐาน

        2.  จัดกลุ่มผู้ที่สนใจเรื่องราวต่าง ๆ ที่เหมือนกัน และผู้ที่มีความสามารถแต่ละเรื่องนั้น  และกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะร่วมกันดำเนินการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้ไปสู่ความเป็นเลิศของชุมชน

         3.  วางแผนการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนด

         4.  ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนด อาจจะเป็น สร้าง Blog มา ลปรร. กัน หรือ เสวนากันวันพุธ หรือ ฯลฯ

         5.  เมื่อมีการดำเนินกิจกรรม ย่อมได้ความรู้ จะต้องมีการจัดเก็บและค้นคืนความรู้ 

         6.  นำความรู้ที่ได้มาหาแนวทางในการพัฒนางานในชุมชนให้สู่เป้าของสำนักวิทยบริการ  ต่อไป

          แต่ความคิดนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อีก  แต่วันนี้ เข้าเวรถึง 4 ทุ่ม ก็นั่งคิดไปเขียนไป ยังไม่รู้ว่า จะดำเนินการได้จริงแค่ไหน หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอีกเป็นได้ค่ะ...

cybrarian