ปฏิทินการขับเคลื่อนงานพัฒนาภาคประชาชนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อจากบันทึกที่แล้ว ลิ้งค์อ่าน ผมขอนำเสนอเป็นตารางต่อไปนี้

ห้วงเวลา
กิจกรรม 
 ภาคีที่เรียนรู้ร่วมกัน
26 ม.ค.50
ประชุมร่วมกับภาคีพี่เลี้ยงเพื่อหาแนวทางบูรณาการ                          
ดร.เอนก นาคะบุตร ที่ปรึกษา รมต.พม. พมจ.นครศรีฯ เครือข่ายแผนชุมชน สสส สกว พอช. กศน. มวล มสช. พระสุวรรณ อ.บุญธรรม เทิดเกียรติชาติ สช และขบวนชุมชนอื่นๆ
29 ม.ค.50        
ประชุมเตรียมการงานประชุมใหญ่และพัฒนาระบบข้อมูลระบบการจัดสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีฯ 
 • ผู้นำชุมชนจากขบวนชุมชนเครือข่ายต่างๆ
 • หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 30 ม.ค. - 20 ก.พ.50
จัดทำแบบสำรวจ จัดระดับความเข้มแข็งชุมชนและจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชน 
 ทีมวิชาการ มานะ ภีม พัชณี ณรงค์ จำนง สสว.
1-15 ก.พ.50
4-5 ก.พ. 50  
4-6 ก.พ. 50 เวที มสธ.กทม.               
ประสานงานขบวนชุมชนและภาคีการพัฒนา หน่วยราชการ
 ทีมแผนแม่บทชุมชน ทั้ง 2 ส่วน ทั้งผู้ใหญ่โกเมศร์และฝ่ายปกครองจังหวัด อ.ภีม และ ศตจ.ปชช.
 1-25 ก.พ. 50
ประมวลผลการสำรวจระบบสวัสดิการชุมชนและจัดทำข้อมูลระบบการจัดสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีฯ
 ทีมวิชาการ
 1-20 ก.พ.50
การประสานงานเพื่อเตรียมการประชุม 26 ก.พ. 50 
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • ท้องถิ่นจังหวัด
 • ฝ่ายปกครอง
 • พมจ.
 • สกว. /สสส.
 26 กพ. 50
การจัดประชุมสร้างความเข้าใจและวางแผนขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นและโครงการความร่วมมือฯ
 •  ส่วนกลาง
 • หน่วยราชการ
 • ขบวนภาคประชาชน
 • ใช้งบฯ สสส / สกว.และ พมจ.
 27 ก.พ.-15 มี.ค. 50
การจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการระดับจ้งหวัด ทั้งโครงการความร่วมมือฯและงานสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น
 •  ส่วนกลาง
 • อปท.
 • หน่วยราชการ
 • ขบวนภาคประชาชน
 • ใช้งบฯ สสส / สกว.และ พมจ.
 27 ก.พ. - 31 มี.ค. 50
 การจัดตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการสังคมฯ
 ขบวนชุมชนและภาคีการพัฒนาในจังหวัด
 1 เม.ย.50
 การขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือฯและงานสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น
 •  อปท.
 • ขบวนชุมชนระดับตำบล
 • ภาคีราชการ
 • ภาคีส่วนกลาง

 

               มีความคืบหน้ามากมาย ผมจะทะยอยเล่าเรื่อยๆนะครับ