เรีย ท่านผู้อ่านบล๊อกทุกท่าน                        

         

                 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 .ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศได้รับเชิญจากคะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไปบรรยายเรื่อง "การนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Excellent Leadership)" ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา ผู้นำท้องถิ่นและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 1,000 คน ณ หอประชุม 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา                   

               ในการบรรยายครั้งนี้ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาองค์กรตามแนว 8H บางข้อได้แก่

1.       Heritage คือเวลาสอนนักศึกษา ต้องรู้ประวัติครอบครัวของเขาจะทำให้สอนได้ดี

2.       Hand คือ ต้องลงมือทำ

3.       Head คือทุนทางปัญญา ต้องใฝ่รู้ เรียนจากประสบการณ์ ไม่ใช่ตำรา ต้องปรับวิธีสอนเด็กให้ทำการบ้านโดยไม่ต้องมีคำตอบที่ชัดเจน และก็ต้องเป็นประชากรที่มีคุณภาพของอีสานในอนาคต

4.       Heart มี ethical capital มีคุณธรรมสำคัญกว่าเก่ง

            ต่อมาได้นำเสนอแนวทางพัฒนาคนโดยยกตัวอย่าง 8K's บางข้อ เช่น

1.       ทุนมนุษย์ ต้องให้ทุนที่มีคุณค่าตลอด การสร้างประโยชน์ต่อสังคมเป็นสิ่งสำคัญ

2.       ทุนทางความสุข ความสุขเกิดจากการอยู่อย่างมีคุณค่า

3.       ทุนแห่งการสร้างเครือข่าย การเรียนยุคใหม่ ต้องมี networking

4.       ทุนแห่งความยั่งยืน เป็นทั้งเป้าหมายและทุน ทำวันนี้ต้องได้ผลประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

และ 5K's ใหม่ ดังนี้

1. ทุนทางความคิดสร้างสรรค์จะเป็นทุนที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต อย่าคิดแบบเดิมๆ

2. ทุนทางนวัตกรรม คือ ทำความคิดให้กลายเป็นความจริง เกิดจากการมีความรู้ใหม่ๆแล้วทำไปปฏิบัติเกิดมูลค่าเพิ่ม เมื่อเรียนจบแล้วต้องเป็นผู้ประกอบการ

3. ทุนทางความรู้  ได้ความรู้แล้วต้องกระจาย นำความรู้ไปสร้างมูลค่าเพิ่ม

4. ทุนทางวัฒนธรรม อีสานต้องเปลี่ยนแนวคิดทางวัฒนธรรม

5. ทุนทางอารมณ์ ต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้                

               นอกจากนี้ ได้นำเสนอทฤษฎี 4L's เช่น

1.       วิธีการเรียนรู้ ต้องเป็นแบบ 2 ทาง ทุนทางปัญญามาจากความคิดสร้างสรรค์  

2.       บรรยากาศการเรียนรู้ ต้องสนุก

3.       โอกาสการเรียนรู้ เจอกันก็เรียนรู้ และปะทะกันทางปัญญา

4 .       สังคมการเรียนรู้ เป็นการเรียนยุคใหม่

               หลังจากนั้นได้นำเสนอ 2R's คือ Reality ต้องนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับความจริง และเกี่ยวข้องกับงาน เช่น เขียนวิทยานิพนธ์ต่อยอดหรือเกี่ยวกับงานที่ทำ

                และทฤษฎี 3 วงกลม ได้แก่                 

Context เป้าหมายองค์กรต้องเป็นเลิศ มีองค์กรที่คล่องตัว มีขั้นตอนการทำงานที่สั้นลง                

Competencies พัฒนาคน 5 เรื่อง คือ ความรู้เฉพาะด้าน การบริหารจัดการ การมีภาวะผู้นำ การมีจิตวิญญาณเชิงผู้ประกอบการ ความรู้ข้ามศาสตร์                 

Motivation แรงจูงใจมาจากความบ้าคลั่งที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จ                                    

              

                   หลังจากนั้นศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ถ่ายรูปหมู่ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย