ครูอ้อยเขียนบันทึก  ตอนที่ 1 พฤติกรรมการรักษาวินัย  ข้อที่ 2 เรื่อง การเข้าประชุมตรงเวลา  ซึ่งท่านผู้อ่านจะอ่านได้ที่บันทึกเรื่อง  ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (36)  
พฤติกรรมการรักษาวินัยมี 20 ข้อ  ดังนี้  ได้แก่...การวางแผนในการใช้เวลา การเข้าประชุมตรงเวลา  การคืนเงินยืมตรงเวลา  ทำงานได้กับทุกคน  มุ่งมั่นทำงานได้สำเร็จทุกงาน  เอาใจใส่ครอบครัว  คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว  ปฏิบัติตามกฏหมายแม้มีปัญหาหรืออุปสรรค  ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา  อุทิศตนให้กับงานทั้งในและนอกเวลา  ให้บริการเท่าเทียมกัน  ไม่กล่าวโทษผู้อื่นโดยปราศจากหลักฐาน  ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมา  ทำผลงานทางวิชาการด้วยตนเอง  ไม่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจการค้าใดๆ  วางตัวเป็นกลางทางการเมือง  ไม่ทำผิดกฏหมายแม้เพียงเล็กน้อย  มีระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดี  ช่วยแนะนำตักเตือนเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการผิดวินัย  สนับสนุนและให้กำลังใจผู้ที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย 
สำหรับวันนี้ครูอ้อยจะเขียนเรื่อง    การคืนเงินยืมตรงเวลา   เรื่องนี้  ความจริงก็ไม่เกี่ยวกับงานในอาชีพในเรื่องการเรียนการสอนเลย 
แต่หากท่านผู้รอรับการประเมิน  มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับหัวหน้างานต่างๆที่ตัองจัดการโครงการต่างๆ  ที่จะต้องใช้เงินยืม 
ซึ่งในหัวข้อนี้นะบุให้คินเงินยืมได้ตรงตามเวลา..ต้องมีหลักฐานการเงินอย่างชัดเจน  ระบุ  วัน เดือนปี  และรายการต่างๆที่เกี่ยวกับการยืมเงิน   ต้องทำให้มีร่องรอย  เอกสารหลักฐานเป็นความจริงที่ตรวจสอบได้ทุกเรื่องไป