ภาพบรรยากาศ กลุ่มย่อยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ

 ดูแลสุขภาพอย่างไร เมื่อภาระงานหนัก

ของบุคลากรภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์