การทำงานโดยทั่วไปนั้น เราจะเน้นทั้ง

  • ประสิทธิภาพ เพื่อความคุ้มค่าของการต้นทุน และ
  • ประสิทธิผลเพื่อความคุ้มค่าของผลที่ได้รับ ที่เป็นประเด็นใหญ่ของเป้าหมายของการทำงานโดยทั่วไป
  • แต่ก็ยังมีอีกประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งของการประเมินผลการทำงาน ก็คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ตามเป้าหมายของงาน แต่ก็ยังอาจมีผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้กำหนดไว้ในเป้าหมายของงานก็ได้
 

โดยหลักการทำงานที่ดีแล้ว ทั้ง ๓ อย่างนี้ควรจะสอดคล้องกัน และเป็นเรื่องเดียวกัน ที่ถือว่าเป็นผลงานที่เป็นปกติ และจะไม่มีเรื่องที่จะมานำเสนอ ณ ที่นี้

 

แต่ปรากฏว่า การทำงานที่ผ่านมา บางครั้งจะมีการประเมินหรือพิจารณาแบบแยกส่วน ที่อาจประเมินเฉพาะ ประสิทธิภาพ  ที่ประเมินผลงานเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการทำงาน ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย

เช่น เวลาหรืองบประมาณที่ใช้กับรายงานที่ทำได้ เป็นต้น และคนที่ทำรายงานหรือตีพิมพ์ได้เร็ว ก็อาจถือว่ามีประสิทธิภาพสูง โดยไม่จำเป็นต้องทำให้ได้ผลงานอะไร 

 

หรือการทำงานที่ได้ผลลัพธ์ในการทำงานสูง ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็อาจไม่จำเป็นต้องสร้างผลกระทบใดๆ

เช่น  การพยายามผลิตผลงานวิจัยให้สามารถจดสิทธิบัตรได้ โดยการดัดแปลงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ แต่ไม่ได้มีความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จริงๆ ก็ถือเป็นงานที่มีประสิทธิผล แต่ก็ไม่ได้เกิดผลใดๆในทางปฏิบัติ เรียกว่าไม่เกิด ผลกระทบ ในการพัฒนา  

แต่ก็มีงานจำนวนมาก ที่สามารถสร้างผลกระทบทั้งในเชิงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การกระทำ การใช้ประโยชน์ และผลที่เกิดขึ้นจริงในทางทรัพยากรธรรมชาติ ระบบสังคม และเศรษฐกิจ ที่ควรแก่การยกย่อง 

ถ้าเรามาเน้นการใช้ประเด็นสุดท้าย "ผลกระทบ" นี้ เป็นแกนนำในการประเมิน เราก็จะสามารถแก้ปัญหา ประสิทธิผล และประสิทธิภาพได้โดยอัตโนมัติ

แต่ถ้าเรายังประเมินกันแบบฉาบฉวย แค่ประสิทธิภาพ หรืออย่างมากก็มีประสิทธิผลร่วมด้วย เราก็จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาความ ไม่คุ้มค่า ของการทำงาน เพื่อการพัฒนาด้านต่างๆได้

 

ลองพิจารณาดูนะครับว่า แต่ละงานเราอยู่ในระดับหรือขั้นตอนไหน เผื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งๆขึ้นไปครับ

 ขอบคุณมากครับ