เด็กเรียนรู้อย่างสนุกกับสาระ กอท.(เพิ่มเติม) เพราะได้ลงมือปฏิบัติจริงกับการประกอบอาอาหารที่ตนเองชอบทาน และเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมาก แถมยังได้รับประทานฝีมือตนเองด้วย นี่คือการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ