การประเมินตามสภาพจริง (13)

การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของผู้เรียน ในการประยุกต์ใช้ทักษะที่เรียนรู้มาให้เข้ากับชีวิตจริงและสภาพแวดล้อมที่เป็นบริบท

บันทึกฉบับที่แล้วครูอ้อยเขียนเรื่อง  การวัดผลการเรียนรู้ด้านความรู้  ท่านผู้อ่านสนใจและอ่านได้ที่ การประเมินตามสภาพจริง (12)

น่าสนใจนะคะ  ยิ่งอาชีพเป็นครูยิ่งต้องสนใจเชียวค่ะ 

ปัจจุบันนี้ท่านผู้ปกครองก็ให้ความสนใจเหมือนกัน  เมื่อวันก่อนยังมี อีเมลล์มาหาครูอ้อย  มาจากท่านผู้ปกครองที่เป็นห่วงลูกหลานของตนเอง  สนใจเรื่อง  แบบทดสอบวัดผลนี่ล่ะค่ะ 

วิธีการวัดผลและ เครื่องมือวัด  ที่สามารถนำมาใช้ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน  ได้แก่  แบบทดสอบ.....แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์  (Achievement Test) .....แบบทดสอบวัดความถนัด  (Aptitude Test).....แบบทดสอบความสามารถจริง  (Authentic Performance Test)  แบบสังเกต   แบบสัมภาษณ์  แบบสอบถาม  และแบบจัดอันดับคุณภาพ   

การวัดผลการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการ (Skill and Process)  การจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  หรือ กลุ่มวิชา  และการจัดทำโครงงานมีทักษะต่างๆ  ที่นักเรียนต้องได้รับการฝึกฝนจากการปฏิบัติจริง  ดังนั้น  การวัดผล  ประเมินผล  จึงควรวัดจากผลการปฏิบัติจริง  (Authentic Performance - Based Assessment)  วิธีการวัดและเครื่องมือวัดที่สามารถนำมาใช้  ได้แก่.....  การสังเกตพฤติกรรม  การทดสอบ แฟ้มผลงาน  (Portfolio)  การบันทึกพฤติกรรม 

ครูอ้อย  มีภารกิจเกี่ยวที่จะต้องทำหลายอย่าง  บันทึกเรื่องนี้อาจจะกระท่อนกระแท่นไปบ้างนะคะ  แต่ครูอ้อยก้พยายามอ่านและทำความเข้าใจ  พร้อมกับการปฏิบัติไปด้วย  เพื่อความเข้าใจตรงกัน 

เรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่ยากมาก  ในการวัดและประเมินผล นั่นคือ  การวัดและประเมินผลด้านเจตคติ  (Attitude)  การวัดและประเมินผลด้านนี้  เป็นไปเพื่อการพัฒนานักเรียนมากกว่าการตัดสิน  ทั้งนี้ด้วยความมุ่งหวังว่า  นักเรียนมีข้อบกพร่องในเรื่องความสนใจ  เจตคติ  การเห็นคุณค่า  หรือคุณธรรมจริยธรรม 

ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้ร่วมมือกัน  เพื่อให้ความช่วยเหลือและปรับปรุงแก้ไขทันที  ดังนั้น  การจะได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงของนักเรียนแต่ละคน  จึงต้องใช้เครื่องมือที่หลากหลาย  และเน้นนักเรียนได้ใช้เพื่อตรวจสอบการประเมินตนเอง  หรือเพื่อนร่วมชั้นเรียน  โดยประเมินอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิต  เครื่องมือวัดผลที่สามารถนำมาใช้ได้แก่  การสังเกตพฤติกรรม  ซึ่งแบ่งออกเป็น  แบบตรวจสอบรายการ  แบบประเมินค่า  การทดสอบ  แฟ้มผลงาน 

ซึ่งครูอ้อยจะพูดในบันทึกต่อไปนะคะ  โปรดติดตามนะคะ  เรื่องนี้เป็นเรื่องยาก  ครูอ้อยขอเวลาในการทำความเข้าใจก่อนการบันทึกค่ะ..

ขอบคุณ..กับการติดตามอ่าน 

ซึ่งสถิติขึ้นสูง  จนเป็นที่พอใจครูอ้อยค่ะ  ทำให้มีกำลังใจในการเขียนต่อไปค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การประเมินผล#สุดคะนึง#siriporn#diary#การวัดและประเมินผล#ครูอ้อย#kruooy#โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง.สิงหเสนี)

หมายเลขบันทึก: 74085, เขียน: 24 Jan 2007 @ 06:19 (), แก้ไข: 05 May 2014 @ 15:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  มีหลบายข้อ  แล้วแต่โรงเรียนของท่านจะกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างไร

แต่ที่โรงเรียนของครูอ้อยสอนอยู่นั้น  กำหนด  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 8 ข้อ คือ

ความมีวินัย  ความซื่อสัตย์  ความประหยัด  ความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละแก่ส่วนรวม  ความกตัญญูกตเวที  ใฝ่เรียนใฝ่รู้  ความอดทนอดกลั้น  ภูมิใจในความเป็นไทย

ส่วนรายละเอียดของแต่ละคุณลักษณะนั้น  ยังมีรายละเอียดลึกลงไปอีก  ซึ่งต้องกำหนดให้เข้ากับนักเรียนของท่านด้วย