เคยอ่านเจอจากหนังสือเล่มดัง เขาบอกว่าไหวพริบทางการเงินที่พ่อรวยสอน ทำให้เงินเล็กน้อยกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ และทำให้หลุดพ้นจาก "สนามแข่งหนู" มี ๔ ข้อคือ ๑. ความเข้าใจและความสามารถในการอ่านตัวเลข หรือความรู้ทางบัญชี อย่างน้อยควรอ่านงบการเงินเป็น

๒. ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการลงทุน (ศิลปะในการใช้เงินทำงาน) เป็นการคิดสร้างสรรค์แบบหนึ่ง

๓. ความเข้าใจตลาด อุปทาน-อุปสงค์

๔. ความรู้เรื่องกฏหมาย กฏระเบียบทางบํญชี บริษัทนิติบุคคล   

ลองเอาพิจารณาปรับใช้ดูครับ