ทักษะการสอนการนำเข้าสู่บทเรียน มีกระบวนการดังนี้
1.  นำเอาความรู้และทักษะที่ผู้เรียนมีอยู่เดิมมาสัมพันธ์กับบทเรียนใหม่ได้ โดยการทบทวนความรู้เดิม หรือทดสอบก่อนเรียน แล้วเชื่อมโยงเติมเต็มพื้นฐานความรู้เดิม หรือกำหนดจุดเน้นในการสอนในเรื่องที่ผู้เรียนยังขาดอยู่
2.  การใช้คำถามนำเข้าสู่เรื่องมีประสิทธิภาพ
3.  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการนำเข้าสู่บทเรียนและเนื้อหาสำคัญของบทเรียน
4.  ใช้กิจกรรมการสนทนาในเรื่องสนุกสนาน น่าสนใจ ชีวิตประจำวันและความเป็นอยู่รอบตัวผู้เรียนและชุมชนที่สัมพันธ์กับเรื่องที่จะเรียน
5.  สร้างบรรยากาศความอยากรู้อยากเห็นด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ใช้สื่อที่น่าสนใจ ใช้เกม ใช้กรณีตัวอย่าง ที่สัมพันธ์กับบทเรียน
6.  สร้างความสำเร็จในการเร้าความสนใจเมื่อเริ่มต้นเรียน
คุณลักษณะที่ประเมิน
1.  สามารถนำเอาความรู้และทักษะที่ผู้เรียนมีอยู่เดิมมาสัมพันธ์กับบทเรียนใหม่ได้
2.  การใช้คำถามนำเข้าสู่เรื่องมีประสิทธิภาพ
3.  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการนำเข้าสู่บทเรียนและเนื้อหาสำคัญของบทเรียน
4.  บทสนทนาในเรื่องสนุกสนาน น่าสนใจ
5.  สร้างบรรยากาศความอยากรู้อยากเห็นด้วยวิธีการต่าง ๆ
6.  ความสำเร็จในการเร้าความสนใจเมื่อเริ่มต้นเรียน