หลังจากทดลองทำสื่อตอนสั้นๆ พอมีประสบการณ์แล้ว ก็เริ่มทดลองทำแบบเต็มรูปแบบโดยต้องอาศัยการระดมความคิดร่วมกันว่าน่าจะทำอย่างไร โดยเนื้อหาที่หยิบมาทำคือ หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาทักษะชีวิต 1 การทำในครั้งนี้เริ่มซับซ้อนขึ้น เพราะมีเนื้อหาวิชาทั้งหมด 123 เรื่อง ที่ผ่านมาลองทดลองทำเพียงเรื่องเดียว

   ขั้นตอนการทำ
     การวิเคราะห์เนื้อหา ตอนนี้ ไม่ต้องวิเคราะห์เนื้อหากันแล้ว เพราะให้เดินตามเนื้อหาในแบบเรียนเพราะเป็นแบบเรียนที่สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนพัฒนาขึ้นตาม ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน
    ออกแบบโครงสร้างสื่อ ต้องนั่งจินตนาการกันว่า เมื่อผู้เรียนเข้ามาเรียนสิ่งแรกจะให้เขาพบอะไร หรือทำอะไร และต่อไปทำอะไร จนกระทั่งเรียนรู้จบเนื้อหาทั้ง 123 เรื่องแล้วจะไปไหน แล้วเขียนออกมาเป็นเหมือนเส้นทางของการเรียนรู้ในวิชามักษะชีวิต 1 ถ้าเป็นภาษาการเขียน webpage ก็คือ การสร้าง Navigation แล้วสร้าง site map
     เขียนแผนภูมิการเชื่อมโยงเนื้อหา หรือ Flow Chart โดยดูจาก โครงสร้างของสื่อเป็นหลัก แล้วมาพิจารณาร่วมกับเนื้อหาของแต่ละเรื่อง แล้วเขียนเส้นทางการเรียน ว่า ผู้เรียนจะเข้ามาเรียนอย่างไร ต้องเรียนเรื่องอะไร ก่อน-หลัง หรือสามารถเลือกเรียนอย่างไรก็ได้  เขียนออกมาอย่างละเอียด
      สร้าง Story board โดยนำมาจากแผนภูมิที่สร้างไว้ มากำหนดภายละเอียดแต่ละหน้า ถึงขั้นตอนนี้ต้องใช้จินตนาการกันอย่างมากอีกครั้ง ว่า แต่ละเนื้อหา จะให้ผู้เรียนเข้ามาเรียนรู้อย่างไร จะนำเสนอเนื้อหาอย่างไร มี Multimedia อย่างไรบ้าง ซึ่งแต่ละคนได้ฝึกทำ และเอาไปคิดเป็นการบ้าน