เพื่อนคุยคือพี่เรืองกับอาจารย์ปัทมาวดีพูดกันถึงเป้าหมายของโครงการวิจัยระบบแลกเปลี่ยนชุมชน ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทำให้คนมีศักดิ์ศรีมากขึ้น คือ คนทุกคนมีทุนแรงงานและเวลา ถ้าจัดการให้ดีก็จะทำให้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ชุมชนน่าอยู่มากขึ้น มองกันว่า กติกาที่บิดเบี้ยวอันหนึ่งของสังคมไทยคือระบบภาษี โดยเฉพาะภาษีมรดกภายใต้ระบบทุนนิยม

ทุนนิยมเชื่อว่าจะทำให้มนุษย์ปลดปล่อยศักยภาพออกมาได้เต็มที่      จึงออกแบบกติกาที่เน้นการแข่งขัน เมื่อเป็นผู้ชนะในเกมก็ตัดผลกำไรให้ส่วนกลางคือรัฐเพื่อกระจายให้สาธารณะอย่างเป็นธรรม ปัญหาคือ โลกไม่ได้มีรัฐเดียว แต่ละชาติจึงเอาเปรียบกัน มีส่วนเกินเพียงน้อยนิดที่ชาติเอาเปรียบแบ่งให้สหประชาชาติช่วยกระจายความเป็นธรรมแบบเอาหน้า

คนแต่ละชาติต้องอยู่ในเกมแข่งขัน คนไทยผู้ชนะการแข่งขันร่ำรวยขึ้นสามารถถ่ายโอนความร่ำรวยให้ลูกหลานได้ ทำให้คนรุ่นใหม่บางคนได้เปรียบมากเกินไป ถ้ามีภาษีมรดกก็จะทำให้เกมเริ่มต้นใหม่โดยไม่เอาเปรียบกันมากนัก คนแต่ละรุ่นจะสนุกกับการแข่งขันในเกมมากกว่าหวังผลที่ความร่ำรวย คือ ไม่ใช่ทำงานเพราะต้องการความร่ำรวย แต่เพราะสนุกท้าทายและเพื่อค้นหาตัวเอง เมื่อตายไปก็มอบความร่ำรวยซึ่งเป็นผลพลอยได้ให้กับสังคมนำไปกระจาย/สร้างความเท่าเทียมโดยไม่ทำลายศักยภาพของคน(เช่นการให้สวัสดิการแบบสงเคราะห์มากเกินพอดี)

ไม่มีคนทำงานเพื่อความร่ำรวยให้กับตนเองและลูกหลานซึ่งเหลวไหล ตายไปก็ตอบยมพบาลไม่ได้ว่าเกิดมาทำไม

เกมในระบบทุนนิยมจะสนุกกว่านี้ และมีสาระน่าสนใจไม่ใช่ตัวจังไร

ผมเห็นว่าวอร์แรน บัปเฟต เล่นเกมนี้อย่างมีรสนิยม