หลังจากที่ได้มอบทุนวิจัยสถาบันให้กับบุคลากรสายสนับสนุนไปทั้งสิ้น 17 โครงการ แล้วนั้น ในวันที่ 25-26 มกราคมนี้ หน่วยวิจัยของคณะจะจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (ครั้งที่ 4) โดยครั้งนี้กำหนดหัวข้อหลักไว้ 2 เรื่องด้วยกัน คือ   1.       การออกแบบแบบสอบถามและตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามเพื่อการวิจัยและ 2.       การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม SPSS ทั้งนี้เนื่องมาจากเห็นว่าโครงการวิจัยสถาบันที่ได้รับทุนในปีนี้  มีอยู่หลายโครงการที่ต้องอาศัยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย  จึงได้เรียนเชิญ  รศ. เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย  จากคณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ. ดร. อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย อาจารย์ของคณะสหเวชศาสตร์เอง  มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ  โดยมุ่งหวังให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปทำงานวิจัยสถาบันได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานประจำได้อีกด้วยค่ะ