GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (ครั้งที่ 4)

อบรมเรื่องการออกแบบแบบสอบถามและตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามเพื่อการวิจัยและ
หลังจากที่ได้มอบทุนวิจัยสถาบันให้กับบุคลากรสายสนับสนุนไปทั้งสิ้น 17 โครงการ แล้วนั้น ในวันที่ 25-26 มกราคมนี้ หน่วยวิจัยของคณะจะจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (ครั้งที่ 4) โดยครั้งนี้กำหนดหัวข้อหลักไว้ 2 เรื่องด้วยกัน คือ   1.       การออกแบบแบบสอบถามและตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามเพื่อการวิจัยและ 2.       การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม SPSS ทั้งนี้เนื่องมาจากเห็นว่าโครงการวิจัยสถาบันที่ได้รับทุนในปีนี้  มีอยู่หลายโครงการที่ต้องอาศัยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย  จึงได้เรียนเชิญ  รศ. เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย  จากคณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ. ดร. อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย อาจารย์ของคณะสหเวชศาสตร์เอง  มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ  โดยมุ่งหวังให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปทำงานวิจัยสถาบันได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานประจำได้อีกด้วยค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): คณะสหเวชศาสตร์
หมายเลขบันทึก: 72226
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

  • ถัดจากการดำเนินงาน QA งานวิจัยสถาบัน ตอนต้นน้ำไม่นาน  อ.กอล์ฟ (อาจารย์ศุภวิทู  สุขเพ็ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพของสหเวชฯ) ก็ลุยงานต่อด้วยการดำเนินการ QA งานวิจัยสถาบันกลางน้ำ สมแล้วที่เป็นทั้งรองวิจัย ควบรองประกันฯ ขอปรบมือ ดังๆ.....ให้ค่ะ

 */\*  */\*  */\*  */\*  */\*  */\*  */\*  */\*  */\*  */\*  */\*  */\* 

การจัดกิจกรรมคร้งนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยสถาบันของทุกๆคนต่อไป ค้า ..อิอิ