แนะนำตัว(2).......

ขอบอกกล่าว.....กันให้เข้าใจ

สวัสดีตอนค่ำครับ

                     ขอชี้แจง(ต่อ)  จากครั้งที่แล้ว เพื่อทำความเข้าใจให้ปรากฏ...   บล็อกนี้เป็นการดำเนินตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร     ซึ่งมีหลายประการและประการสำคัญที่ถือได้ว่าเป็นบทบาทหลักเป็นไปตามมาตรา 50(1) คือ  การควบคุมมาตรฐานการบริการสาธารณสุขของสถานบริการสาธารณสุขให้เป็นตามมาตรา45 และตามมาตรา 50(5)คื่อ  การกำหนดหลักเกณฑ์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้รับบริการ และการดำเนินการให้มีการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เป็นไปโดยสะดวกและเป็นอิสระของผู้ร้องเรียน    ซึ่งบทบาททั้ง 2 ยังมีรายละเอียดอีก มากมายที่ผู้สนใจสามารถเข้าติดตามดูได้ที่ http://www.nhso.go.th/      

                     อนึ่งการดำเนินการเปิดเว็บบล็อกในครั้งนี้นั้นเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 29 / 7 /2548   ฉะนั้นการดำเนินการครั้งนี้มิใช่การดำเนินการตามอำเภอใจของผู้ใดผู้หนึ่ง   การดำเนินการของคณะอนุกรรมการฯนั้นย่อมตระหนักดีถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะของคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด   และในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ในพรบ.ฯ  และแน่นอนการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวย่อมมีผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อกลุ่มต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นผู้รับบริการและผู้ให้บริการ        ในองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯนั้นมีที่มาจากทุกภาคส่วนทั้งผู้ให้บริการในวิชาชีพต่างๆ(ระดับแพทย์อาวุโส)และผู้รับบริการทั้งส่วนตัวแทนจากภาคท้องถิ่นและประขาสังคมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ทรงคุณาวุฒิ   ดังนั้นการดำเนินการในแต่ละครั้งหรือแต่กรณีล้วนมีความระมัดระวังในการการใช้ดุลพินิจเป็นอย่างยิ่ง   เพื่อจะให้เกิดความเที่ยงธรรมอย่างถึงที่สุด

                      ในการดำเนินการนี้ย่อมต้องการให้เกิดการพัฒนาการบริการและพัฒนามาตรฐานบริการสาธารณสุขอย่างเป็นธรรมและมีผลสัมฤทธิ์ต่อสุขภาวะที่ดีของพี่น้องประชาชน  และแน่นอนการดำเนินการครั้งนี้อาจจะมีมุมมองจากภายนอกที่แตกต่างกัน   แต่ในคณะอนุกรรมการฯจากมติที่ประชุมมีความชัดเจนเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้    จึงขอชี้แจงทำความเข้าใจมาอีกครั้ง

                                                        พรสกล   ณ ศรีโต

              ประธานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร 

                                                                             2/7/2548 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวที(ฟังเสียงบ่น)....ที่เราขอได้ยิน..........30 บาทรักษาทุกโรคความเห็น (0)