ครูอ้อยได้เขียนบันทึกแบบที่แล้วเกี่ยวกับ  ทุกอย่างของผลงานต้องจัดทำเป็นแบบปรนัย  หากท่านผู้สนใจสงสัย  เรียนเชิยอ่านได้ที่  ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (23)

และที่เขียนมาแล้วในแบบที่แล้ว  คือ ข้อ10 เรื่อง  พยายามทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

สำหรับฉบับนี้  เป็นตอนที่ 3 ข้อ 11  เรื่อง  รักษามาตรฐานการทำงานอย่างคงเส้นคงวา

จะทำอย่างไร ให้เห็นถึงสภาพที่เป็นรูปธรรมของ  เรื่อง ความคงเส้นคงวาในเรื่องมาตรฐานของการทำงาน

แน่นอนต้องมีแบบพฤติกรรมของตนเอง  ในเรื่องของการปฏิบัติ  ความถี่ของการทำงานที่ระบุวันที่ ครั้งที่ของการทำงานนั้น

ต้องรู้จักและปฏิบัติได้ในการสร้างแบบพฤติกรรม  ที่เป็นแบบสังเกต  คล้ายๆแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

แต่เปลี่ยนเป็นแบบสังเกตตัวเอง 

ระบุ  การทำงาน...ว่าเราปฏิบัติงานอะไรบ้าง  แบ่งเป็นงานต่างๆ  ตามคำสั่งของโรงเรียน 

วันที่.......แสดงการปฏิบัติงาน  เมื่อไร  อย่างไร

ครั้งที่......บ่งบอกความถี่ของการทำงาน

สรุปงาน  ผลของการปฏิบัติงานนั้น

เมื่อได้แบบพฤติกรรมแล้ว จัดทำให้เป็นปัจจุบัน  เริ่มตั้งแต่...ให้เขียนไว้ที่หน้าแฟ้มด้วย

เอกสารนี้  จะเป็นเอกสารบ่งบอกตอนที่3 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  ข้อ11  เรื่อง  รักษามาตรฐานการทำงานอย่างคงเส้นคงวา