การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผ่านระบบสารสนเทศ ด้วยแนวคิดลีน ECRS (ต่อเนื่องปีที่ 2)


บทนำ (ที่มาและความสำคัญ) :

          การวิจัย เป็นภารกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เนื่องจากเป็นรากฐานในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถนําไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการได้ นําไปสู่ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศชาติได้ต่อไป

          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2566) ทำหน้าที่หลักในการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อนำไปสู่การผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ การแสวงหาแหล่งทุนและทรัพยากรด้านการวิจัย การสร้างบรรยากาศ การวิจัยเพื่อจูงใจให้มีการผลิตผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

          ในปีการศึกษา 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดการความรู้ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผ่านระบบสารสนเทศ ด้วยแนวคิดลีน (ECRS)” เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ลดระยะเวลา และลดทรัพยากรกระดาษ พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับประเมินโครงการวิจัย (Research Evaluation Online) ขึ้น แต่ขั้นตอนการทำงานใหม่ และระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น รองการการทำงานแค่กระบวนการต้นน้ำ ยังไม่ครอบคลุมไปถึงกระบวนการกลางน้ำและปลายน้ำ

          ด้วยเหตุนี้ เพื่อตอบสนองการบริหารจัดการงานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และครบทุกกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความรู้ต่อเนื่องในปีที่ 2 โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือ ECRS มาใช้ในปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการงานวิจัยขึ้น ในรูปแบบ Responsive Web Application รองรับการทำงานกับทุกอุปกรณ์และทันสถานการณ์ JITJIN (Just In Time and Just In Need) 

4. วิธีการดำเนินงาน :

4.1 กระบวนการ ขั้นตอนและเครื่องมือ             

1) ก.พ.ร. โมเดล

2) ECRS

3) Dialogue

4) AAR

4) Storytelling

4.2 การบ่งชี้หรือค้นหาความรู้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดตั้งคณะทำงาน และทำเป็นเอกสารคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2566” ขึ้น และได้ร่วมกันคิดประเด็นการจัดการความรู้ คือ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผ่านระบบสารสนเทศ ด้วยแนวคิดลีน ECRS (ต่อเนื่องปีที่ 2)” ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ -> Key Results 4.2.2 ระบบและกลไกเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน -> Program 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการแบบ One Stop Service และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งบริการข้อมูลตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา (สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2566)

4.3 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

ค้นคว้าและรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการจัดการความรู้จากแหล่ง ข้อมูลภายในและภายนอก ซึ่งจำแนกองค์ความรู้ได้ดังนี้

จากภายในองค์กร

ชื่อองค์ความรู้ ประเภท แหล่งความรู้ วิธีการ Capture ความรู้
แนวคิด  Lean, ECRS Tacit อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน
(ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ)
จัดเวที  Dialogue/Storytelling แบบออนไลน์
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ Tacit

นายธนภัทร เจิมขวัญ

(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ)

Learn Review
แบบฟอร์มรายงานความ ก้าวหน้างานวิจัย 
งบกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 
Explicit สถาบันวิจัยและพัฒนา Learn Review
แบบประเมินรายงาน
ความก้าวหน้างานวิจัย 
งบกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 
Explicit สถาบันวิจัยและพัฒนา Learn Review
แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  Explicit สถาบันวิจัยและพัฒนา Learn Review
แบบประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  Explicit สถาบันวิจัยและพัฒนา Learn Review

จากภายนอกองค์กร

ชื่อองค์ความรู้ ประเภท แหล่งความรู้ วิธีการ Capture ความรู้
การประเมินงานวิจัยผ่านระบบสารสนเทศ Tacit

ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ
ผศ.ชรินทร์ อินทะสุวรรณ์

ผศ.ชาญวิทย์ จันทร์อินทร์

จัดเวที  Dialogue/Storytelling 
แบบออนไลน์
บทความวิจัย เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพของบริการเอกสารรายงานวิจัยด้วยแนวคิด Lean” Explicit PULINET Journal : ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค Learn Review
บทความวิจัย เรื่อง “ผลของการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนในการปรับปรุงระบบเติมเต็มยาคงคลังของงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลศรีนครินทร” Explicit

วารสารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 

Learn Review
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 
งบกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 
Explicit

ระบบ  NRIIS

https://nriis.go.th/www/

Learn Review
แบบประเมินรายงาน
ความก้าวหน้างานวิจัย 
งบกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
Explicit

ระบบ  NRIIS

https://nriis.go.th/www/

Learn Review
แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) Explicit

ระบบ  NRIIS

https://nriis.go.th/www/

Learn Review
แบบประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) Explicit

ระบบ  NRIIS

https://nriis.go.th/www/

Learn Review
PHP Tutorial Explicit

เว็บไซต์  W3 School

https://www.w3schools.com/php/

Learn Review /Storytelling

 

ภาพที่ 1-2 จัดเวที Dialogue/Storytelling แบบออนไลน์ (ครั้งที่ 1)

 

ภาพที่ 3-4 จัดเวที Dialogue/Storytelling แบบออนไลน์ (ครั้งที่ 2)

4.4 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

          1) ทำกิจกรรม Dialogue แบบออฟไลน์ โดยนัดคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อระดมสมอง (Brainstorm) ร่วมกันศึกษาถึงปัญหาของระบบบริหารจัดการงานวิจัยเดิม (กลางน้ำและปลายน้ำ) และร่วมกันวิเคราะห์สายธารคุณค่า (Value Stream) เป็นการวิเคราะห์และสร้างคุณค่าในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานเพื่อพิจารณาว่าขั้นตอนใดที่ไม่เพิ่มคุณค่าและเป็นความสูญเปล่า รวมทั้งหาวิธีขจัดออกไป ดังภาพที่ 5 - 8

          2) ถอดบทเรียนจากกิจกรรมในข้อ 1) มาสรุปเป็น “ขั้นตอนระบบงานใหม่ (กลางน้ำและปลายน้ำ)” 
ดังภาพที่ 9

          3) ถอดตารางสายธารคุณค่าจากข้อ 2) ออกมาเป็น Requirement เพื่อนำไปออกแบบระบบสารสนเทศใหม่ที่จะพัฒนา ได้แก่ ออกแบบ User Interface, ER-Diagram และ DFD เป็นต้น

          4) ลงมือพัฒนาระบบ ขั้นตอนและวิธีการใช้ตัวแบบ ADDIE Model ซึ่งมีขั้นตอนสำคัญ 5 ขั้น ดังนี้ (มนต์ชัย เทียนทอง, 2548) Analysis, Design, Develop, Implement และ Evaluation 

          5) ทดสอบและแก้ไขเบื้องต้นโดยผู้พัฒนาระบบ (นายธนภัทร เจิมขวัญ) จนได้ระบบใหม่ ดังภาพที่ 10

 

ภาพที่ 5-6 กิจกรรม Dialogue เพื่อระดมสมอง (Brainstorm) แบบออฟไลน์

ภาพที่ 7 ตารางสายธารคุณค่า กระบวนการกลางน้ำ