ผลการประเมินตรวจสอบ (CAR) หน่วยงานย่อย

baby
การประเมินตนเองสู่การประเมินตรวจสอบ (CAR) หน่วยงานย่อย

        ในระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2550 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา กองกิจการนิสิต  ได้จัดให้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานและสรุปผลการประเมินภายในหน่วยงานย่อย กองกิจการนิสิต  โดยรูปแบบ ให้มีหัวหน้างานธุรการ,หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ,หัวหน้างานทุนการศึกษา,หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต,หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน,หัวหน้างานกีฬา,หัวหน้างานวินัยและพัฒนานิสิต,หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา,หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ และหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง  ได้นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2549 ต่อคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
          1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ จารุสาธิต (ผู้ช่วยอธิการบดี) เป็นประธานคณะกรรมการฯ
           2.คุณสมพิศ  ทองสุก (ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต) เป็นกรรมการ
           3.คุณพรพรรณ  ประมวลวุฒิรณ  (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรมนิสิต) เป็นกรรมการ
            4.คุณประภาพิมล ทิมวัฒนา (พนักงานสายบริการ) เป็นกรรมการ
             การประเมินตนเอง (SAR) ผู้กำกับดูแลได้แก่ ดิฉัน และผู้เก็บรวมรวมข้อมูล ได้แก่ นายจันทร์ดี ปัญญาถา
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว 5  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ตั้งไว้ที่ 5 และเป้าหมายในปีต่อไปคาดหวังไว้ที่ 5 เหมือนกันค่ะ
             ผลการดำเนินงาน
             1.มีแผนงานและการดำเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลัก คือ มีโครงการพัฒนาและส่งเสริมให้นิสิตมีสำนึกรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ
              2.มีระบบการติดตามการดำเนินงานตามแผนที่ชัดเจน
              3.มีการกำหนด KPI ในการดำเนินงาน
              4.มีการประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและนำผลประเมินมาพัฒนางาน
               5.มากกว่าร้อยละ 70 ของการดำเนินงานบรรลุผลตาม KPI ที่กำหนดไว้
             คณะกรรมการประเมินตรวจสอบได้ตรวจเอกสารจากผลการดำเนินงานตามดัชนีที่ 10.5 วินัยและพัฒนานิสิต รวมถึงการตรวจหลักฐานอ้างอิงของดัชนีที่ 10.5 แล้ว ผลการประเมินตรวจสอบ (CAR) หน่วยงานย่อย ผลการประเมินตรวจสอบปีที่แล้ว 5 และผลการประเมินตรวจสอบครั้งนี้ 5  กรรมการที่สรุปผล ได้แก่ คุณสมพิศ  ทองสุก (ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วินัยและพัฒนานิสิต

คำสำคัญ (Tags)#หน่วยงานย่อย#ผลการประเมินตรวจสอบ#(car)

หมายเลขบันทึก: 71751, เขียน: 09 Jan 2007 @ 19:22 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

มีคำถามครับ

  • มีแผนงานและการดำเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลัก คือ มีโครงการพัฒนาและส่งเสริมให้นิสิตมีสำนึกรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ  .....จะวัดผลยังไงครับ ว่านิสิตมีความรับผิดชอบสูงขึ้น มีจริยธรรม คุณธรรม
  • อยากทราบ KPI ระบุอะไรลงไปบ้างครับ
  • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 
        ขอบคุณ น้องบีเวอร์ค่ะ  
        ดิฉันขอตอบดังนี้ค่ะ  การวัดผลก็ไม่ยาก ดังเช่น จัดโครงการธรรมะสัญจรให้แก่นิสิตที่มีความผิดทางวินัยนิสิต  เมื่อนิสิตผู้นั้นหรือกลุ่มนั้นกลับจากการได้นั่งปฏิบัติธรรม ทำให้นิสิตมีจิตใจอ่อนโยน และรู้จักพิธีกรรมทางศาสนา (นั่นเป็นสิ่งแรกที่ได้เห็น)  และปรากฎว่านิสิตผู้นั้นหรือกลุ่มนั้นไม่ได้กระทำผิดทางวินัยนิสิตซ้ำอีก
        ส่วน KPI  ระบุว่า 80%ของนิสิตที่กระทำผิดวินัยนิสิต จะไม่กระทำผิดทางวินัยนิสิตซ้ำ