บันทึกฉบับที่แล้ว งานวิจัยกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับบุคลากรสายสนับสนุนในหัวข้อเรื่อง "การออกแบบสอบถามเพื่อการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม" ในวันที่ 25 มกราคม รุ่งขึ้นวันที่ 26 มกราคม มีการอบรมเรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม SPSS " ต่อครับ โดย ผศ.ดร.อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย (หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ของคณะสหเวชศาสตร์) ที่ห้องคอมพิวเตอร์ของคณะสหเวชศาสตร์

      คาดว่านักวิจัยสถาบันมือใหม่ทุกคน จะได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่ทั้ง 2 วัน และส่งการบ้านให้กับงานวิจัยได้ตามกำหนดครับ

                                                                                         บอย สหเวช
                                                                                          9 ม.ค. 50