เด็กไทยยุคใหม่ ชีวิตงาม ความพอเพียง ที่พระยาประเสริฐฯ

somtawin

<h6 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h6><h6 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h6><h6 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h6><h6 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h6><h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">วันเด็กแห่งชาติ  2550   </h4><h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> โรงเรียนจัดขึ้นในเวลาเช้า   ของวันที่  12  มกราคม  2550     </h4><h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">               </h4><h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">    </h4><ul>

 •  ริ่มกิจกรรมที่  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอ่านสารวันเด็กสารวันเด็กแห่งชาติ จากศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • เนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2550 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2550 ในนามของข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการและผู้ที่รับผิดชอบดูแลเด็กและเยาวชนในหน่วยงานทุกสังกัด ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังเด็กๆ ที่น่ารักทุกคน

 • ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ทุกท่านมาช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนของเรา ให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีชีวิตท่ามกลางสังคมสิ่งแวดล้อมที่เปี่ยมด้วยความรัก ความสามัคคีให้ความรู้ความเข้าใจ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อที่จะสามารถพัฒนาตนเองในทุกด้านและเจริญเติบโตอย่างมีความสุข

 • ความรักความใส่ใจดูแลของพ่อแม่และสมาชิกทุกคนในบ้าน จะเป็นฐานที่มั่นคงให้เด็กได้เรียนรู้และเชื่อมโยงไปสู่โรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เป็นการบ่มเพาะนิสัยและสร้างเสริมสติปัญญาให้แก่ลูกหลาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อช่วยพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็กและเยาวชนตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ โดยการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กๆ ในเบื้องต้น เพื่อให้รู้เท่าทันโลกสมัยใหม่ รับรู้และเข้าใจปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม สามารถปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ปรับตัวให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ รวมทั้งนำไปพัฒนาตนเองชุมชนให้เป็นสังคมที่เข้มแข็ง ที่คนในชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์

 • ผมขอส่งกำลังใจมายังเด็กๆ ทุกคนจงตั้งมั่นและมั่นคงในการประพฤติตนเป็นคนดีมีน้ำใจ สนใจเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น เชื่อฟังพ่อแม่ผู้ใหญ่ครูอาจารย์ ยึดมั่นในคุณธรรม มีความซื่อตรงต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงการให้เกียรติให้ความเคารพนับถือผู้อื่นและรู้จักการให้อภัย อันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความรักความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะ

 • วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ผมขอเชิญชวนเด็กๆ ทุกคนตั้งปณิธานร่วมกันว่า "ร้อยรักสามัคคี มีภูมิคุ้มกัน สมานฉันท์ในหมู่คณะ" และขออำนวยพรให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีพลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อนำพาชีวิตสู่ความสุขและมีอนาคตที่สดใสตลอดไป                          

 • หลังจากนั้น   โรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ   จากการศึกษานี้จัดวันเด็กได้เรียบง่าย   ซึ่งต่างจากหลายปีการศึกษาที่ผ่านมา.......เราจะจัดกิจกรรมกีฬาสีให้ตรงกับวันเด็ก........ปีนี้เปลี่ยนไปตามนโยบาย.......

 • </ul><h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </h4><h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4>

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ

  คำสำคัญ (Tags)#ความพอเพียง#เด็กไทยยุคใหม่#ชีวิตงาม

  หมายเลขบันทึก: 71730, เขียน: 09 Jan 2007 @ 16:46 (), แก้ไข: 31 May 2012 @ 19:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


  ความเห็น (3)

  q01987
  IP: xxx.47.109.58
  เขียนเมื่อ 

  น่านสนใจนะค่ะ

  เขียนเมื่อ 

  เขียนเมื่อ 

  สวัสดีปีใหม่   2552  ค่ะ