เมื่อวานลองนำเสนอประสบการณคุณอำนวยแบบว่าเป็นเบื้องต้น วันนี้ฉีกแนวคุณอำนวยว่าใครๆก็เป็นได้ เพราะจากประสบการณ์จัดเวทีเรียนรู้มาหลายๆเวทีที่ไม่ได้มีการจัดเตรียมคุณอำนวย ทางออกที่พอทำได้และหลายที่มักจะทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย แม่โจ้          วิทยาเขตแพร่มหา วิ ทยาลัยพายัพหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ยกเว้นเวทีการจัดการความรู้ของพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนการศึกษานอกโรงเรียนที่จัดให้ครูศศช.เป็นคุณอำนวยเพราะเพื่อนครูเราติดกรอบคิดและวิธีปฏิบัติของการเป็นครูเป็นผู้สอนเสียเคย พอให้ถอยกลับมาเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ดูจะต้องใช้เวลา เพราะนำพาเวที่การแลกเปลี่ยนเชิงสอนชาวบ้านอยู่ในที จึงเป็นจุดที่เป็นข้อสังเกตของคุณอำนวยที่มีอาชีพเป็นครู แต่อย่างไรก็ตามคนจัดการเวทีต้องใช้เทคนิคการกระซิบสอดแทรกระหว่าการดำเนินกิจกรรม และใช้เทคนิAAR เป็นเครื่องมือปรับจูนสุดท้ายก็สำเร็จ ที่งดงามมากของผลการWORKSHOP คือผู้เข้าร่วมที่ไม่ถนัดการพูดอย่างอาจารย์ทางสาขาวิศวกรรม สามารถนำเสนอผลการประชุมกลุ่มได้อย่างน่าทึ่ง ชาวบ้านในชุมชนชนบทสามารถนำเสนอเกณฑ์การประเมินตนเองได้อย่างไม่คาดคิด คำตอบสุดท้ายของเงื่อนไขการเป็นคุณอำนวยต่อจากเมื่อวานคือการเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคนที่เข้ามาในวงการจัดการความรู้

ว่าท่านเหล่านั้นล้วนมีศักยภาพในการเรียนรู้และสามารถจะจัดการเรียนรู้ในบทบาทของคุณอำนวยมือใหม่ได้แน่นอนขอให้มีโอกาส และมีพี่เลี้ยงที่ดี