การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ตอนที่ ๘

โครงการของทีมนครศรีธรรมราช

โครงการ "การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ต.กะหรอ กิ่ง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช"

สรุปโครงการ

หัวหน้าโครงการ :  นางสาวพรเพ็ญ  ทิพยนา

หน่วยงานต้นสังกัด  :  สำนักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หน่วยงานร่วมโครงการ  :  ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ระยะเวลาดำเนินการ  :  1 ปี 1  เดือน (15 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2549)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ (Outputs)

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.       รูปแบบการจัดการกองทุนหมู่บ้าน ทั้งในระดับการจัดการเครือข่าย การจัดการกองทุนหมู่บ้านและการจัดการทุนระดับบุคคลและครัวเรือนที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
2.       ระบบการทำงานและทักษะความรู้ของหน่วยงานสนับสนุนที่จำเป็นในการเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาองค์กร     การเงินชุมชน

3.       เครื่องมือในการจัดการความรู้ของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล ระดับกลุ่มและระดับสมาชิก
4.       สามารถพัฒนาผู้อำนวยการเรียนรู้ระดับเครือข่าย จำนวน 2 คน และระดับกลุ่ม จำนวน 9 คน ผู้จัดการความรู้ระดับเครือข่าย จำนวน 18 คน ระดับกลุ่ม จำนวน 90 คน และระดับสมาชิก จำนวน 3 กลุ่ม เรียนรู้รวม 270 คน

ผู้ที่จะใช้ประโยชน์

 1.       องค์กรการเงินชุมชนตำบลกะหรอจะได้นำผลที่ได้รับจากการศึกษาไปสู่การปฏิบัติจริง และเกิดทักษะการจัดการความรู้ เพื่อนำไปใช้กับเรื่องอื่น ๆ ได้

2.       องค์กรการเงินอื่น ๆ ที่ต้องการศึกษาบทเรียนและประสบการณ์การจัดการความรู้องค์กรการ เงินชุมชนของตำบลกะหรอ

3.       หน่วยงานสนับสนุนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับองค์กรการเงินชุมชน และสามารถแนวทางในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับองค์กรการเงินอื่น ๆ ต่อไป

4.       สถาบันการศึกษา จะได้รับข้อมูลเพื่อใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการให้แก่ชุมชน

5.       รัฐบาลจะได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจและกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเพิ่มความเข้มแข็งขององค์กรการเงินชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)