คุณณรงค์  แฉล้มวงศ์

         คุณณรงค์ แฉล้มวงศ์ เป็นปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดพิจิตรและเป็นประธานชมรมเกษตรธรรมชาติ จ.พิจิตร    ปัจจุบันอายุ 61 ปี   เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ   การทำไร่นาสวนผสมและการเป็นวิทยากรสอนวิชาเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียน  จำนวนกว่า 10 โรงเรียน   ดังตัวอย่างในโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร

         ตัวจริงเสียงจริงของคุณณรงค์มีอยู่ในวีซีดี การจัดการความรู้เกษตรปลอดสารพิษ จ.พิจิตร ของ สคส.

         ความเป็นปราชญ์ของคุณณรงค์อยู่ที่ความสามารถในการตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยรอบตัว   และหาคำตอบจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและจากการทดลองของตนเองและของสมาชิกของชมรม

         เมื่อวันที่ 15 ต.ค.48  ฝ่ายวิชาการ สกว. เชิญคุณณรงค์มาเป็นวิทยากรร่วมอภิปรายเรื่อง การวิจัยกับการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  โดยอภิปรายร่วมกับ ศ. ดร. อมเรศ  ภูมิรัตน,  ศ. ดร. พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์  และครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์   โดยมีผมเป็นผู้ดำเนินการอภิปราย   ผมประทับใจว่าปราชญ์ชาวบ้านกับปราชญ์ชาวมหาวิทยาลัยระดับสติปัญญาเท่าเทียมกัน

         คุณณรงค์มีปณิธานต้องการเป็นครู   ตั้งใจไว้ว่าเมื่ออายุ 50 ปีจะเริ่มถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนและผู้สนใจ   และคุณณรงค์ก็ได้ปฏิบัติตามปณิธานนี้   จนเป็นที่ยอมรับนับถือทั่วจังหวัดพิจิตร

วิจารณ์  พานิช
 31 ธ.ค.49