เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเลือกอ่าน และแสดงความคิดเห็นกันครับ

< เกริ่นนำ >

< ตอน 1 (1) > วิกฤติอันเนื่องมาจากความสำเร็จ
< ตอน 1 (2) > ปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคม


< ตอน 2 (1) > วัฒนธรรมผู้ผลิต – ผู้บริโภค
< ตอน 2 (2) > ผู้นำ – ผู้ตาม
< ตอน 2 (3) > คุณภาพ – ปริมาณ
< ตอน 2 (4) > เสรีภาพ 2 แบบ

< ตอน 3 (1) > ความเหมือน-ความแตกต่างหลากหลาย
< ตอน 3 (2) > ความสัมพันธ์แบบใหม่
< ตอน 3 (3) > สอน-เรียนรู้-สร้างองค์ความรู้
< ตอน 3 (4) > อำนาจ-การเรียนรู้
< ตอน 3 (5) > ความรู้สำเร็จรูป-กระบวนการเรียนรู้
< ตอน 3 (6) > ความคิดสร้างสรรค์ มาจากกระบวนการของการเรียนรู้

< ตอน 4 (1) > ยุทธวิธีการทำงานเดี่ยวและทีม
< ตอน 4 (2) > มองใกล้ใจแคบใฝ่ต่ำ-มองไกลใจกว้างใฝ่สูง
< ตอน 4 (3) > งานประจำ – งานพัฒนา
< ตอน 4 (4) > ความเหมือน – ความต่าง
< ตอน 4 (5) > งานวิจัยเทียม – วิจัยแท้

         วิบูลย์  วัฒนาธร