“โลกภายหลัง COVID-19 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม”


“โลกภายหลัง COVID-19 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม”

โรค COVID-19 คืออะไร เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาที่ทำให้มีไข้
เทรนด์หลังโควิด ชีวิตวิถีใหม่ของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างไร และต้องการอะไร ?  (เทรนด์การตลาด)
โควิด19 คืออะไร... - World Health Organization Thailand | Facebook

   -สรุปองค์ความรู้และบทเรียนที่ได้ :

  - โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 คือ โรคติดเชื้อจากไวรัสชนิดหนึ่ง พบการ ระบาดในช่วงปี 2562 ที่ เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน 

    -ปัจจุบันองค์การอนามัยโลก (WHO) ยกระดับให้เป็น ภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic)

   .- อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์ในจีนจะเริ่มทรงตัว แต่การแพร่ระบาดในประเทศอื่นนอกจีนกลับขยายไปมากกว่า 210.ประเทศทั่วโลก โดยข้อมูล ณ (วันที่ 16 กรกฎาคม 2563) มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกจำนวน 13,707,069 ราย    -โดยประเทศที่มี ผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับแรกมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันสูงถึงกว่า 2 ใน 5 ของโลก จากการศึกษา/วิเคราะห์รายงานของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ นครเจนีวา 

  - เรื่อง “ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ มหภาคจากการแพร่ ระบาดของโควิด-19” 

  - บทความ เรื่อง “How the World Will Look After the Coronavirus Pandemic” 

  -บทความ เรื่อง “โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร เมื่อหมดยุคโควิด-19”.พบว่า…     "การแพร่ ระบาดของCOVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกดังต่อไปนี้   (1) เศรษฐกิจโลกถดถอย โดย UNCTAD ได้ปรับอัตราการขยายตัวของ GDP โลก จากร้อยละ 2.7 เหลือเพียง ร้อยละ 1.7 OECD ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกถึง 2 ล้านล้าน ดอลลาร์สหรัฐ 

 (2) ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก ภาคการผลิตของจีนหดตัวลงร้อยละ 13.5 ส่งผล กระทบต่อการผลิตและการส่งออกของประเทศที่พึ่งพาการน าเข้าสินค้าขั้นกลางจากจีน เช่น สหภาพ ยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน เวียดนาม รวมทั้งไทย 1 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค, ฉบับที่ 195, วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น. 

(3) การลงทุนทรุดตัว การลงทุนทั่วโลกจะลดลงร้อยละ 30-40 ระหว่างปี 2563- 2564 โดยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบสูงสุด ได้แก่ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจการบิน และธุรกิจยานยนต์

(4) การจ้างงานลดลง องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ประเมินว่า COVID-19 อาจท าให้แรงงานทั่วโลกว่างงานเพิ่มขึ้นเกือบ 25 ล้านคน 

(5) การค้าโลกสาหัส โดย OECD คาดการณ์ว่าการค้าโลกจะลดลงร้อยละ 3.75 

  -โลกภายหลัง COVID-19 การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึง วิถีชีวิตของผู้คน เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดนี้มีความรุนแรง รวดเร็ว และขยายวงกว้างไป ทั่วโลก ทำให้รัฐบาลในแต่ละประเทศรวมถึงไทยต้องดำเนินมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ ระบาดของ COVID-19 รวมทั้งหน่วยงานด้านสาธารณสุขและหน่วยแพทย์ทั่วโลกก็ได้พยายามอย่าง เต็มความสามารถเพื่อดูแลผู้ป่วยและคิดค้นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ 

  -อย่างไรก็ตาม ผลกระทบ ของภาวะวิกฤตดังกล่าวจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 (1).การทวนกระแสโลกาภิวัตน์.(deglobalization).จะมีความเข้มข้นมากขึ้น และ ท าให้ห่วงโซ่อุปทานโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกล่าวคือ ประเทศต่างๆ จะหันมาพึ่งพาห่วงโซ่อุปทาน ในประเทศตนเองเพิ่มขึ้นอีก และกระจายความเสี่ยงด้านการผลิตและขายสินค้าโดยไม่พึ่งพาเพียง ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น 

 (2).สังคมจะก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ทันพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยร้านค้าและห้างสรรพสินค้าแบบดั้งเดิมต้องเร่งพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพื่อช่วง ชิงตลาดจากการค้าขายแบบออนไลน์มากขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลหลายประเภทที่ยังมีคนใช้ ไม่มากนัก วิกฤตครั้งนี้ได้บังคับให้คนต้องหันมาใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างจริงจัง และสร้างโอกาส ต่อยอดให้มีผู้เล่นในตลาดมากยิ่งขึ้น อาทิ แพลตฟอร์มที่ช่วยสื่อสารทางไกล การจัดประชุม การใช้เงิน ดิจิทัล การดูหนังออนไลน์เป็นต้น ซึ่งผู้บริโภคจะเกิดความคุ้นเคยและเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้ เทคโนโลยีอย่างถาวร 

 (3).ทิศทางอุตสาหกรรมกับการพึ่งพาตัวเอง ในหลายประเทศสัดส่วนการพึ่งพิง อุตสาหกรรมบริการเทียบกับอุตสาหกรรมการผลิตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส าหรับประเทศไทย อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่สร้างรายได้และการจ้างงาน วิกฤตการณ์ โควิด – 19 ที่เกิดขึ้น ท าให้หลายประเทศปิดพรมแดน/ปิดประเทศ ผู้คนเริ่มใช้ชีวิตแบบเว้นระยะจาก สังคม เกิดการด ารงชีวิตแบบไม่พึ่งพาระบบ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบริการ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ การเดินทาง ท่องเที่ยว ค้าส่งและค้าปลีก บันเทิง ร้านอาหารและร้านค้า ส่วนอุตสาหกรรมที่ได้รับ ผลกระทบน้อยจะเป็นกลุ่มบริการแพลทฟอร์มดิจิทัลและบริการที่มีมูลค่าสูง รวมถึงอุตสาหกรรม การผลิต สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของความสามารถในการพึ่งพาตัวเองที่เชื่อมโยงกับทิศทางการ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ  (4).ธุรกิจสตาร์ทอัพจะเป็นเรื่องที่ยากขึ้น ที่ผ่านมาธุรกิจสตาร์ทอัพเกิดขึ้นจาก ความต้องการแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภค และเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยการลงทุนของนักลงทุน แต่อย่างไรก็ตามวิกฤตการณ์โควิด – 19 ท าให้ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอย ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันไปให้ ความส าคัญกับปัจจัยพื้นฐานมากกว่าความต้องการใหม่ๆ นักลงทุนจะชะลอการลงทุนเพราะต้องส ารอง เงินไว้เพื่อฟื้นฟูธุรกิจ ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพ แต่ในขณะเดียวกันอาจเป็นโอกาส ส าหรับสตาร์ทอัพกลุ่มดิจิทัลและกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูง ที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเร่งด่วน หรือตอบโจทย์ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค 

 (5).การฟื้นฟูเศรษฐกิจต้องอาศัยภาครัฐและธุรกิจขนาดใหญ่ การด ารงชีวิตแบบเว้น ระยะห่างทางสังคมรวมถึงการปิดประเทศ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้แรงงาน ธุรกิจบริการ ผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดเล็ก ซึ่งผลกระทบจะยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นหากกินเวลานาน แต่ผู้ที่ ยังสามารถด าเนินธุรกิจได้จะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีเงินส ารองสูง มีธุรกิจรองรับหลากหลาย หรืออยู่ ในภาคการผลิตที่พร้อมจะกลับมาได้รวดเร็ว ทั้งนี้ เมื่อวิกฤตการณ์ผ่านพ้นไป ภาครัฐและธุรกิจขนาด ใหญ่จะมีบทบาทส าคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างมาก แต่ภาครัฐจะต้องดูแลไม่ให้เกิดการผูกขาดและ เกิดความเหลื่อมล้ าในการแข่งขัน และต้องท างานร่วมกับธุรกิจขนาดใหญ่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิด การจ้างงาน และฟื้นฟูกิจกรรมทการจ้างงาน และฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจ.

คำสำคัญ (Tags): #โควิค 19
หมายเลขบันทึก: 707301เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2022 17:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 กันยายน 2022 17:48 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท