2022-08-10 ศัพท์ น่าสับสน ชุด H – handle & manage & arrange


Revision H

2022-08-10

151217-2 ศัพท์ น่าสับสน ชุด H – handle & manage & arrange

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา 

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น 

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

 

Dictionary.com:

ออกเสียง Handle = ‘HAN-dl

ออกเสียง Manage = ‘MAN-ij

ออกเสียง arrange = “uh-REYN

 

Dictionary.com: 

IDIOMS ABOUT HANDLE

fly off the handle

Informal

         = to become very agitated or angry, 

            especially without warning or adequate reason:

            I can't imagine why he flew off the handle like that.

get / have a handle on

            to acquire an understanding or knowledge of:

            Can you get a handle on what your new boss expects?

 

 

Dictionary of Problem Words and Expression:

handle & manage

These words are interchangeable 

when used to mean “to control” 

                               “to train” or 

                              “to influence”:

“This teacher can handle (or manage) all kinds of students.

She can manage (or handle) them in all situations.”

Handle should be used when

               hands are actually involved:

manage is preferable 

             when nonphysical control or direction is indicated:

“He handled the gun as though it were loaded.”

“Seth is prepared to manage this office when the supervisor is absent,”

 

Abused, Confused, & Misused Words by Mary Embree:

Arrange =

              place in a certain order; 

              adjust properly; array, group, sort, classify: 

Arrange the cards in alphabetical order.

Not to be confused with:

arraign = call before a court to answer to an indictment; 

              to accuse or charge: 

They will arraign the suspect in the morning.

 

American Heritage® Dictionary of the English Language:

han′dle·less adj.

Synonyms: 

handle, manipulate, wield, ply


These verbs mean to use or operate with 

                 or as if with the hands

Handle applies widely and suggests competence: 

                We need workers who know how to handle power tools. 

                The therapist handled every problem with sensitivity.


Manipulate connotes skillful or artful control

              Some jets are controlled by manipulating a joystick.


When manipulate refers to people or personal affairs

               it often implies deviousness or fraudin gaining an end: 

              I realized I'd been manipulated into helping them.

 

Wield implies freedom, skill, ease, and effectiveness 

               in handling physical or figurative implements: 

               The cane cutters moved through the field, wielding their machetes. 

               The mayor's speechwriter wields a persuasive pen.

It also connotes effectiveness 

                in the exercise of intangibles 

                such as authority or influence: 

               The dictator wielded enormous power.


Ply suggests industry and persistence: 

               The rower plied his oars in a steady rhythm.

 

The term also applies to the regular 

             and diligent engagement in a task or pursuit: 

             She plies the banker's trade with great success. 

See Also Synonyms at touch.

 

Merriam-Webster Dictionary:

Choose the Right Synonym for manage

Verb

CONDUCTMANAGECONTROLDIRECT

mean to use one's powers to lead, guide, or dominate.

CONDUCT implies taking responsibility 

             for the acts and achievements of a group. 

             conducted negotiations

MANAGE implies direct handling and manipulating 

             or maneuvering toward a desired result. 

             manages a meat market

CONTROL implies a regulating or restraining 

             in order to keep within bounds or on a course

            controlling his appetite

DIRECT implies constant guiding and regulating 

            so as to achieve smooth operation

           directs the store's day-to-day business

 

Collins COBUILD English Usage:

Manage & arrange

1. 'manage'

If you manage to do something,

          you succeed in doing it.

         Manuel managed to finish the work on time.

         How did you manage to convince her?

Be Careful!
Use a to-infinitive, not an -ing form, after manage.

Don't say, for example, 'How did you manage convincing her?

 

2. 'arrange'

Don't use a that-clause after manage.

Don't say, for example, that you 'manage that something is done'.

Say that you arrange for something to be done.

          He had arranged for me to be met at the airport.

Don't say that you 'manage that someone does something'.

Say that you arrange for someone to do something.

         I had arranged for a photographer to take pictures of the team.

หมายเลขบันทึก: 705170เขียนเมื่อ 10 สิงหาคม 2022 00:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 สิงหาคม 2022 00:27 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี