ชีวิตที่พอเพียง 4269a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๒๑ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕


ช่วงระบาดระลอก ๖ คนดูแลตัวเองเก่งขึ้น

ชีวิตที่พอเพียง 4269a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :    ๒๑ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕   

๒๒ กรกฎาคม   

เช้าประชุมคณะกรรมการสถาบันคลังสมองของชาติ    บ่ายประชุมคณะอนุกรรมการโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองทั้งระบบ    เย็นประชุมให้คำปรึกษาการใช้ DE ประเมินคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มอ.     ทั้งหมดทางซูม     

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๔๒๔   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐   จากทัณฑสถาน ๐   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๔,๐๒๘ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๔๑.๐  ล้านโดส     

ช่วงการระบาดกว้างขวาง    แต่อาการไม่รุนแรง   

 

 ๒๓ กรกฎาคม   (เสาร์)   

                 เช้าประชุมสภา มช. ทาง ซูม        

                    ลูกชายมาเยี่ยมแม่    หลังจากห่างไปนาน 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๕๗๗   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐     ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๐     ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๔,๗๐๐ ราย  ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๔๑ ล้านโดส 

   

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕  

เช้าร่วมประชุม                         

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๓๘๗   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน  ๐      ในทัณฑสถาน ๓    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๔,๗๐๒     มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ๑๔๑.๒ ล้านโดส    

WHO ประกาศให้โรคฝีดาษลิงเป็นโรคระบาดฉุกเฉินร้ายแรงของโลก    โลกเผชิญสภาพ ผีซ้ำด้ำพลอย   

  

๒๕ กรกฎาคม         

                  เช้าประชุมโครงการการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร    ทางซูม     เที่ยงออกไปตัดผม 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๗๓๑       เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐    จากทัณฑสถาน ๙   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๓,๙๘๕     ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๔๑.๒ ล้านโดส   

ประเทศญี่ปุ่นมีการติดเชื้อโควิดรายใหม่ รอบที่ ๗ วันละกว่า ๒ แสนคน     ทางการไทยออกข่าวเตรียมรับมือเพิ่มขึ้น ในรูปแบบเน้นให้ผู้ติดเชื้อที่อาการไม่รุนแรงกักตัวรักษาตนเองที่บ้าน        

             

๒๖ กรกฎาคม       

เช้าประชุมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น    บ่ายประชุมสรรหา ผอ. วสศ.    ทางซูม    และเดินทางจากดอนเมืองไปภูเก็ตด้วยสายการบิน Thai Lion SL 768   เข้าพักที่โรงแรมเซนทารา แกรนด์ บีช             

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๘๒๘  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐   ในทัณฑสถาน ๔ ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๓,๖๐๕ ราย   ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๔๑.๓  ล้านโดส    

       

๒๗ กรกฎาคม   

                เช้าตรวจ ATK ได้ผลลบ    ประชุม Mindfulness in action ทางซูม ทำหน้าที่สรุป    บ่ายประชุมรีทรีต PMAC TOC ที่โรงแรม     

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๗๔๗  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐   ในทัณฑสถาน ๐ ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๔,๒๑๙ ราย   ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๔๑.๓  ล้านโดส   

ช่วงมีการระบาดเพิ่มมาก 

 

๒๘ กรกฎาคม        

เช้าประชุมรีทรีต TOC PMAC ที่โรงแรม    บ่ายเดินทางกลับบ้านโดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD 3026    

ผู้ติดเชื้อเข้า รพ. รายใหม่ ๑,๙๐๒     ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๓,๙๖๐   ฉีดวัคซีนแล้ว   ล้านโดส     กรมควบคุมโรคไม่รายงานข้อมูลแบบเดิม  

 

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม) 
๒๑ ก.ค.   ๒,๖๐๗ (๒,๖๐๗) ๔,๕๖๘,๔๖๑ ๓๑,๐๗๓ ๕๗๑,๗๖๓,๕๕๕

 ๖,๓๙๖,๒๘๙ (๑๖ น.)

๙๑,๗๖๗,๔๖๐/๑,๐๕๐,๗๐๒
๒๒  ๒,๔๒๔ (๒,๔๒๔) ๔,๕๗๐,๘๘๕ ๓๑,๐๙๘ ๕๗๒,๘๗๒,๔๗๐ ๖,๓๙๘,๖๔๘ (๑๖ น.) ๙๑,๙๔๒,๗๔๔/๑,๐๕๑,๒๓๕
๒๓ ๒,๕๗๘ (๒,๕๗๗)  ๔,๕๗๓,๔๖๓ ๓๑,๑๒๗ ๕๗๔,๑๐๙,๑๓๒ ๖,๔๐๑,๕๘๔ (๑๖ น.) ๙๒,๑๔๕,๘๓๙/๑,๐๕๑,๙๑๒
๒๔ ๒,๓๙๐ (๒,๓๘๗) ๔,๕๗๕,๘๕๓ ๓๑,๑๕๗ ๕๗๔,๗๙๓,๙๓๕ ๖,๔๐๒,๕๘๐ (๑๖.๔๑ น.) ๙๒,๑๗๒,๓๓๖/๑,๐๕๑,๙๗๙
๒๕ ๑,๗๔๐ (๑,๗๔๐) ๔,๕๗๗,๕๙๓ ๓๑,๑๘๙ ๕๗๕,๓๖๑,๕๐๔ ๖,๔๐๓,๓๐๕ (๑๖ น.) ๙๒,๑๙๔,๘๙๒/๑,๐๕๑,๙๙๖
๒๖  ๑,๘๒๘ (๑,๘๒๘) ๔,๕๗๙,๔๒๑ ๓๑,๒๒๔    (๑๖ น.)  
๒๗ ๒,๗๔๗ (๒,๗๔๗) ๔,๕๘๒,๑๖๘ ๓๑,๒๕๘ ๕๗๗,๔๘๐.๘๘๔ ๖,๔๐๘,๐๐๙ (๑๘.๔๓ น.) ๙๒,๔๙๔,๐๑๘/๑,๐๙๒,๙๓๕
๒๘ ไม่มีรายงาน     ๕๗๘,๘๖๕,๕๑๓ ๖,๔๑๒,๕๒๕ (๑๘.๔๐ น.) ๙๒,๗๖๑,๘๖๕/๑.๐๕๓,๙๖๙
             

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

วิจารณ์ พานิช

 ๒๘ ก.ค. ๖๕ 

หมายเลขบันทึก: 704595เขียนเมื่อ 28 กรกฎาคม 2022 18:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 กรกฎาคม 2022 18:57 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท