ชีวิตที่พอเพียง 4264a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๑๔ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  


ช่วงมีการระบาดระลอก ๕ โดยสายพันธุ์ Omicron BA.5 มักติดทั้งครอบครัว

ชีวิตที่พอเพียง 4264a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :    ๑๔ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕   

๑๕ กรกฎาคม   วันประกาศหยุดราชการเพื่อให้เกิดวันหยุดยาว ๕ วัน    ให้คนออกไปเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ   ที่มีผลดีระยะสั้น   แต่ผมคิดว่าก่อผลร้ายระยะยาว

ช่วงตนเองเสี่ยงติดโควิด จากการใกล้ชิดผู้ติดเชื้อเมื่อเย็นวันที่ ๑๑       

ประชุมกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ TSQP  รุ่น ๒ ปีที่ ๓ ทั้งวัน  ทางซูม     

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๗๙๕  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐   จากทัณฑสถาน ๐    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๔,๐๔๓ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๔๐.๗  ล้านโดส     

จำนวนผู้ป่วยโควิดอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นราวๆ ๘๐๐ คน     และตัวเลขการติดเชื้อรายใหม่ที่ประกาศ ไม่แม่นยำ    เพราะมีคนติดเชื้อที่ไม่รายงาน       

 

 ๑๖ กรกฎาคม   (เสาร์)   

                 ใต้มารับไปเที่ยวตลาด ๑๐๐ ปี สามชุก    ระหว่างทางแวะกินอาหารเที่ยงที่ร้าน กุ้งเป็น อาหารอร่อยทุกอย่าง      ระหว่างนั่งรถประชุม กลั่นกรองข้อเสนอโครงการ TSQP  ทาง ซูม        

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๐๒๕   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน     ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน     ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๓,๘๖๗ ราย  ฉีดวัคซีนแล้ว  ล้านโดส 

มีผู้ประมาณการว่า ผู้ติดเชื้อใหม่เฉียดวันละ ๖ หมื่นราย 

 

   

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕  (อาทิตย์)

เช้าตรวจ ATK ได้ผลลบ    ออกไปกินอาหารเที่ยงกับ  Barbara Stoll, President CMB   Roger Glass, Director Forgarty Internation Cooporation Institute, NIH สามี   ที่ร้านภัตตาคารบานขนิษฐา สาทรใต้                  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๐๒๕   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน  ๐      ในทัณฑสถาน ๐    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๓,๒๙๙     มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ๑๔๐.๗ ล้านโดส    

  

๑๘ กรกฎาคม          

เช้าออกไปประชุมคณะกรรมการ CSR ของธนาคารไทยพาณิชย์ ตรวจ ATKได้ผลลบ     ๑๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหาร กสศ. ทาง ซูม    บ่ายไปทำฟันที่ รพ. ศิริราช    ค่ำประชุม PMAC 2023 เรื่อง Parallel Sessions 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๘๑๓        เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐    จากทัณฑสถาน ๐   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๒,๗๓๕     ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๔๐.๗ ล้านโดส   

มีการติดเชื้อโควิดแพร่กระจายกว้างขวาง    การรักษามาตรฐานคือกักตัวเองที่บ้าน    ๕๖๗ 

 

             

๑๙ กรกฎาคม       

เช้าออกไปบรรยายเรื่อง DE ให้แก่ สช. เพื่อใช้ในกิจการธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์     บ่ายประชุมโครงการ SAT EL ของ สกสว.      

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๑๒๑  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐   ในทัณฑสถาน ๔ ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๒,๓๔๑ ราย   ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๔๐.๘  ล้านโดส    

       

๒๐ กรกฎาคม   

                เช้าประชุม R2R Core team   บ่ายประชุม SiCORE-M ของศิริราช ทางซูม   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๘๘๔  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐   ในทัณฑสถาน ๐ ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๓,๑๗๙ ราย   ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๔๐.๘  ล้านโดส   

ช่วงมีการระบาดเพิ่มมาก 

 

๒๑ กรกฎาคม        

บ่ายประชุมคณะอนุกรรมการจัดตั้ง สพลร. ทางซูม   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๕๙๒   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐   จากทัณฑสถาน ๑๕   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๓,๔๔๕  ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๔๐.๙  ล้านโดส   

 

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม) 
๑๔ ก.ค.   ๒,๒๕๗ (๒,๒๕๖) ๔,๕๕๓,๑๘๑ ๓๐,๙๓๕ ๕๖๔,๒๖๖,๐๒๙

 ๖,๓๗๙,๗๔๙

๙๐,๙๐๙,๗๖๐/๑,๐๔๗,๗๙๔
๑๕ ก.ค.  ๑,๗๙๕ (๑,๗๙๕) ๔,๕๕๔,๙๗๖ ๓๐,๙๕๘ ๕๖๕,๖๑๔,๑๖๒ ๖,๓๘๒,๖๖๐ (๑๖.๐๐ น.) ๙๑,๐๖๐,๒๒๕/๑,๐๔๘,๒๓๒
๑๖ ๒,๐๒๕  ๔,๕๕๗,๐๐๑ ๓๐,๙๗๘ ๕๖๖,๖๑๙,๒๕๓ ๖,๓๘๖,๒๑๑ (๑๖.๒๔ น.) ๙๑,๑๗๐,๕๗๑/๑,๐๔๘,๖๙๓
๑๗ ๒,๐๒๘ (๒,๐๒๕) ๔,๕๕๙,๐๒๙ ๓๐,๙๙๖ ๕๖๗,๓๓๕,๓๓๓ ๖,๓๘๗,๒๒๒ (๑๖ น.) ๙๑,๒๕๐,๓๙๒/๑,๐๔๘,๘๒๒
๑๘ ๑,๘๑๔ (๑,๘๑๓) ๔,๕๖๐,๘๔๓ ๓๑,๐๑๓ ๕๖๗,๘๖๑,๙๕๗ ๖,๓๘๗,๘๔๗ (๑๖ น.) ๙๑,๒๗๕,๑๔๙/๑,๐๔๘,๘๔๓
๑๙  ๒,๑๒๕ (๒,๑๒๑) ๔,๕๖๒,๙๖๘ ๓๑,๐๓๑ ๕๖๘,๗๓๘,๔๐๔ ๖,๓๘๙,๖๕๗ (๑๖ น.) ๙๑,๔๒๙,๔๐๙/๑,๐๔๙,๒๗๔
๒๐ ๒,๘๘๖ (๒,๘๘๔) ๔,๕๖๕,๘๕๔ ๓๑,๐๕๐ ๕๖๙,๘๙๘,๙๑๘ ๖,๓๙๒,๑๗๓ (๑๖ น.) ๙๑,๕๒๙,๘๖๒/๑,๐๔๙,๖๘๓
๒๑ ๒,๖๐๗ (๒,๖๐๗) ๔,๕๖๘,๔๖๑ ๓๑,๐๗๓ ๕๗๑,๗๖๓,๕๕๕ ๖,๓๙๖,๒๘๙ (๑๖ น.) ๙๑,๗๖๗,๔๖๐/๑,๐๕๐,๗๐๒
             

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

วิจารณ์ พานิช

 ๒๑ ก.ค. ๖๕ 

หมายเลขบันทึก: 704291เขียนเมื่อ 21 กรกฎาคม 2022 16:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กรกฎาคม 2022 16:37 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

We the unaffected (by COVID-19) can get lost in statistics and see no details. This “ลุงวัย63ป่วยโควิดรอหมอกว่า7ชม. ถูกให้ไปรักษาที่บ้านสุดท้ายสิ้นใจ” https://www.dailynews.co.th/news/1275493/ 21Jul2565 describes a case with “โรงพยาลบาลของรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ, คนไข้ไม่มีเอกสาร, เตียงเต็ม, 1500บาท, มีหมอเวรเพียงคนเดียว”.

We should ask for inquiry and statistics for hospital services and government policies –to supplement our patient statistics.

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท